Aleksandar Radoman

Aleksandar Radoman rođen je 1981. godine u Podgorici. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Doktorsku disertaciju „Usmena književnost u peraškim pjesmaricama XVII–XIX stoljeća“ odbranio je pod mentorstvom prof. dr Davora Dukića na Sveučilištu „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku.

Bio je angažovan kao istraživač i urednik izdanja u Institutu za crnogorski jezik i književnost. Angažovan je u zvanju docenta na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, na kojem je obavljao i funkcije prodekana za nastavu i predśednika Izdavačkoga savjeta. Od 2023. godine dekan je Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Učestvovao je na dvadesetak naučnih skupova i publikovao 100-ak naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Priredio je šesnaest i uredio više od sto četrdeset izdanja objavljenih u izdanju Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Matice crnogorske, Instituta za crnogorski jezik i književnost i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Jedan je od osnivača i član redakcije časopisa Lingua Montenegrina. Član je Crnogorskoga PEN centra, Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Matice crnogorske, Crnogorskoga filološkog društva i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore. Bio je član Nacionalnoga savjeta za obrazovanje Crne Gore.

Nastavnik je na predmetima: Crnogorska usmena književnost u južnoslovenskome kontekstu, Uvod u teoriju književnosti, Crnogorska srednjovjekovna književnost  u južnoslovenskome kontekstu, Crnogorska književnost ranoga novovjekovlja  u južnoslovenskome kontekstu, Pregled književne/jezičke montenegristike i Crnogorska književnost XIX vijeka II.

Knjige

1. Studije o starijoj crnogorskoj književnosti, Matica crnogorska, Podgorica, 2015.

2. Savremena književna montenegristika: utemeljivači, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018.

3.  Usmena književnost Boke Kotorske do 1833. godine,Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Crnogorski PEN centar, Cetinje, 2022.

Selektivna bibliografija naučnih i stručnih radova u serijskim publikacijama i zbornicima radova

 1. „Ljetopis Popa Dukljanina“, Matica, br. 6, Podgorica – Cetinje, 2001, str. 316–336.
 2. „O problemu periodizacije crnogorske srednjovjekovne književnosti“, Lingua Montenegrina, br. 1, Cetinje, 2008, str. 245–262.
 3. „O pismu izvornika hronike Kraljevstvo Slovena Popa Dukljanina“, Lingua Montenegrina, br. 2, Cetinje, 2008, str. 103–108.
 4. „Vavilonski bibliotekar Horhe Luis Borhes – elementi pripovjedačkog postupka i poetike“, Bibliografski vjesnik, br. 1–2–3, Cetinje, 2008, str. 337–345.
 5. Turska pisma Stjepana Zanovića kao prvi roman u crnogorskoj književnosti“, Lingua Montenegrina, br. 3, Cetinje, 2009, str. 355–360.
 6. „Pisati za potomstvo – romaneskna trilogija Džona Fantea“, Ars, br. 1–2, Cetinje 2009, str. 189–193.
 7. „Književnoistorijski značaj i poetika romana Despa Nikole I Petrovića“, Lingua Montenegrina, br. 4, Cetinje, 2009,  str. 313–343.
 8.  „Radoslav Rotković kao istoričar književnosti“, Lingua Montenegrina, god. III, br. 5, Cetinje, 2010, str. 669–686.
 9. „Povodom jedne književne kontroverze – ko je autor spjeva ’Smrt Smail-age Čengića’“, Zbornik radova sa naučnoga skupa Dani Ivana Mažuranića u Crnoj Gori 2009, Cetinje – Osijek, 2010, str. 711–717.
 10. Turska pisma Stjepana Zanovića“, Matica, br. 43, Cetinje – Podgorica, 2010, 295–314.
 11. „Božidar Pejović kao proučavalac crnogorske književnosti XIX vijeka“, Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, Cetinje, 2010, str. 593–609.
 12. Hrvatske književne teme Boža Milačića – dragocjen prilog crnogorsko-hrvatskim književnim vezama“, Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, Cetinje 2010, 619–621.
 13. „Milorad Nikčević kao proučavalac crnogorske književnosti XIX i početka XX vijeka“, u: Između dviju domovina: Zbornik Milorada Nikčevića, Filozofski fakultet u Osijeku – Institut za crnogorski jezik i književnost, Osijek, 2011, str. 121–131.
 14. „Njegoš i Ljubiša u interpretaciji Milorada Nikčevića“, predgovor u: Milorad Nikčević, Njegoš i Ljubiša, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2011, str. 9–15.
 15. „Od oblika do značenja – naratološki uvidi Žana Rusea“, Lingua Montenegrina, god. IV/1, br. 7, Podgorica, 2011, str. 423–426.
 16. „Identitet kao drama – Tobelija Ljubomira Đurkovića“, u: Size zero: Mala mjera II – ženski lik u književnom tekstu, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2011, str. 79–84.
 17. „Čedomir Drašković kao montenegrist“, Lingua Montenegrina, god. IV/2, br. 8, Podgorica, 2011, str. 445–451. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 18. „O književno-jezičkom nasljeđu epohe Balšića“, u: Balšići: zbornik s naučnog skupa, Matica crnogorska, Cetinje, 2012, str. 75–92. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 19. „Pregled crnogorske dramske književnosti do 1918.“, Lingua Montenegrina, god. V/1, br. 9, Podgorica, 2012, str. 173–200.
 20. „Radoje Radojević – začetnik moderne montenegristike“, Lingua Montenegrina, god. V/1, br. 9, Podgorica, 2012, str. 401–418. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 21. „Potraga za čovjekovim poetskim mjestom u stvarnosti (Ljubomir Đurković, Kasandra. Klišeji, CNP, Podgorica, 2011)“, Ars, br. 1–2, Cetinje, 2012, str. 245–248.
 22. „Danilo Radojević kao montenegrist“, Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, 2012, str. 241–257. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 23. „O novopronađenome pečatu dukljanskoga kralja Bodina“, Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, 2012, str. 233–237.
 24. „Prilog toponomastici crmničkoga sela Braćeni“, Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, Podgorica, 2012, str. 207–215. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 25. „Novo izdanje Rimskoga misala slovenskim jezikom u svijetlu crnogorskoga glagoljskog nasljeđa“, Quest, br. 3, Podgorica, 2012, str. 28–31.
 26. „Radoje Radojević – utemeljivač savremene književne montenegristike“, u: Radoje Radojević: život i djelo, zbornik radova, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2013, str. 95–104.
 27. „Crnogorska književnost u interpretaciji Nauma Radičeskoga“, Lingua Montenegrina, god. VI/1, br. 11, Podgorica, 2013, str. 541–554.
 28. Gesta Regum Sclavorum – nova istoriografska mistifikacija“, Matica, br. 53, Cetinje – Podgorica, 2013, str. 103–124.
 29. „Pečat dukljanskoga kralja Bodina u kontekstu izvora XI vijeka“, Crnogorski anali, br. 3, Cetinje, 2013, str. 175–183.
 30. „Crnogorska srednjovjekovna književnost – identifikacija, periodizacija, pregled“, Grad na zrnu soli (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog lingvističkog skupa održanog u Tuzli od 14. do 16. septembra 2007.), Bosansko lingvističko društvo, Tuzla, 2013, str. 370–385.
 31. „Pregled crnogorske usmene književnosti“, Matica, br. 54, Cetinje – Podgorica, 2013, str. 223–244.
 32.  „Dramska baština u novome svijetlu“, Lingua Montenegrina, god. VI/2, br. 12, Podgorica, 2013, str. 345–348.
 33. „Radoslav Rotković (1928-2013) – posljednji crnogorski polihistor“, Quest, br. 4, Podgorica, 2013, str. 6–11.
 34. „Doprinos utemeljenju žanra: spomenarska esejistika Gojka Čelebića“, Ars, br. 4-5, Cetinje, 2013, str. 162–166.
 35. „In memoriam: Naume Radičeski (1953–2014)“, Lingua Montenegrina, god VII/1, br. 13, Podgorica, 2013, str. 449–451.
 36. „Novi doprinos tumačenju crnogorsko-hrvatskih kulturnih veza“, Lingua Montenegrina, god. VII/1, br. 13, Podgorica, 2013, str. 479–483.
 37. „Radoslav Rotković kao montenegrist“, Matica, br. 56/57, Cetinje – Podgorica, 2013/2014, str. 293–340. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 38. „Neonski jazz ili bjelodana papazjanija“, Ars, br. 3, Cetinje, 2014, str. 130–133.
 39. „Ratko Đurović kao njegošolog“, Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela, zbornik radova sa simpozija održanog u Zagrebu 13. listopada 2013, Zagreb, 2014, str. 299–307.
 40. „Istoričar književnosti Radoslav Rotković“, Radoslav Rotković: život i djelo, zbornik radova s naučnog skupa održanog na Cetinju 30. maja 2014, Cetinje, 2014, str. 193–213.
 41. „Lalićevi romani u interpretaciji Krsta Pižurice“, Lingua Montenegrina, god. VII/2, br. 14, Cetinje, 2014, str. 317–331.
 42. „Petar II Petrović Njegoš i crnogorska dramska književnost romantizma“, Naučen sobir Makedonija za Njegoš, 14–15. noemvri 2013 godina, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje, Filološki fakultet „Blaže Koneski“ – Skopje, Skopje, 2014, str. 81–102.
 43.  „Anatomija jedne poetike“, Quest, br. 5, Podgorica, 2014, str. 90–92.
 44.  „Istoričar književnosti Milorad Stojović“, Matica, br. 59, Cetinje – Podgorica, 2014, str. 325–350.
 45. , Almanah, br. 59–60, Podgorica, 2014, str. 293–300.
 46. „Udžbenici Jova Ljepave u crnogorskoj prosvjetnoj istoriji“, Prosvjetne prilike u Crnoj Gori 1834–2014, zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 30. oktobra 2014, Cetinje, 2015, str. 145–157.
 47. „Kapitalna dijalektološka monografija Adnana Čirgića“, Zadarska smotra, godište LXIV, br. 1, Zadar, 2015, str. 145–148.
 48. „Dva sigilografska izvora za istoriju Duklje XI/XII vijeka“,  u: Vojislavljevići: zbornik s naučnog skupa, Matica crnogorska, Cetinje, 2015, str. 283–307.
 49. „In memoriam: Milorad Stojović“, Lingua Montenegrina, god. VIII/1, br. 15, Cetinje, 2015, str. 449–457.
 50. Prikazanje muke Jezusove Ivana Antuna Nenadića u crnogorskoj baroknoj književnosti“, Lingua Montenegrina, god. VIII/2, br. 16, Cetinje, 2015, str. 181–204.
 51. „Vrijedna književnoistorijska monografija Vladimira Vojinovića“, Quest, br. 6, Podgorica, 2015, str. 99–102.
 52. „Porodična/podgorička trilogija Ljubomira Đurkovića“, Script, br. 2, Cetinje, 2015, str. 59–68.
 53. „Njegoš u kontekstu mediteranske kulture“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 4, Podgorica, 2015, str. 125–127.
 54. „Crnogorski identitet(i): pogled iskosa“, Arhivski zapisi, god. XXII, br. 1, Cetinje, 2015, str. 257–262.
 55. „Vrijedan prilog proučavanju književnosti granice“, Kod, br. 8, Podgorica, 2015, str. 125–128.
 56. „Капитална синтеза на македонското книжевно средновековие“, Спектар, год. 33, бр. 65, Скопје, 2015, str. 227–233.
 57. „Ko je naručilac Dukljaninova Kraljevstva Slovena“, Matica, br. 65, Cetinje – Podgorica, 2016, str. 163–178.
 58. „Novi komparatistički doprinosi Jakova Sabljića“, Zadarska smotra, god. LXV, br. 1−2, Zadar, 2016, str. 278–281.
 59. Lukrecija ili Trojo i kotorska svakodnevica ranoga novovjekovlja“, Lingua Montenegrina, god. IX/1, br. 17, Cetinje, 2016, str. 101–120.
 60. „Orgije banalnosti“, Script, br. 4, 2016, str. 145–147.
 61. „Izvještaj o proučavanju Zbornika Nikole Burovića iz Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu“, Lingua Montenegrina, god. IX/2, br. 18, Cetinje, 2016, str. 279–309. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 62. „Doprinos Slobodana Tomovića književnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, god. IX/2, br. 18, Cetinje, 2016, str. 353–367.
 63. „In memoriam: Svetozar Koljević“, Lingua Montenegrina,   god. IX/2, br. 18, Cetinje, 2016, str. 393–395.
 64. „Rukopisni zbornik Nikole Burovića“, Matica, broj. 68, Cetinje – Podgorica, 2016, str. 271–282. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 65. Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića: zgusnuti opis crnogorske kulture“, Arhivski zapisi, godina XXIII, br. 1, Cetinje, 2016, str. 314–319.
 66. „Mogućnosti žanra: naučnofantastični roman Ana i sedam robota Slobodana Vukanovića“, u: Savremena crnogorska književnost za djecu i omladinu I, JU „Ratkovićeve večeri poezije“ & Institut za dječiju i omladinsku književnost, Bijelo Polje – Podgorica, 2016, str. 83–95.
 67. „Dragocjen prilog proučavanju crnogorskoga nacionalnog pitanja“, Arhivski zapisi, godina XXIII/2016, br. 2, Cetinje, 2017, str. 224–229.
 68. „Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Krsta Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu“, Lingua Montenegrina, god. X/1, br. 19, Cetinje, 2017, str. 283–318. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 69. Unutrašnja strana vremena Marijane Terić“, Lingua Montenegrina, god. X/1, br. 19, Cetinje, 2017, str. 353–356.
 70. „Izvještaj o proučavanju Pjesmarice Nikole Mazarovića iz Nadžupskoga arhiva u Parastu“, Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, 2017, str. 511–532. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 71. „In memoriam: Krsto Pižurica“, Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, 2017, str. 553–557.
 72. „Nova monografija o Ljetopisu Popa Dukljanina: izuzetan prilog crnogorskoj medievistici“, Lingua Montenegrina, god. X/2, br. 20, Cetinje, 2017, str. 573–576.
 73. Ilija Kuljaš – peraška prerada Molijera i/ili legitimisanje društvenoga poretka“, Umjetnost riječi, LXI, 3–4, Zagreb, 2017, str. 157–179.
 74. „Pjesmarica Nikole Mazarovića“, Matica, broj. 73, Cetinje – Podgorica, 2018, str. 229–250. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 75. „Doprinos Novaka Kilibarde proučavanju crnogorske usmene književnosti“, Novak Kilibarda: književnik, profesor i naučnik, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 89–112.
 76.  „Izvještaj o istraživanju Pjesmarice Julija Balovića u Arhivu HAZU“, Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, 2018, str. 361–373. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 77. „Doprinos Sretena Perovića književnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, 2018, str. 377–392.
 78. „Vrijedna teatrološka monografija“, Lingua Montenegrina, god. XI/1, br. 21, Cetinje, 2018, str. 409–411.
 79. „Doprinos Slobodana Vujačića montenegristici“, Matica, br. 74, Cetinje – Podgorica, 2018, str. 239–262.
 80. „Bokeljsko komediografsko nasljeđe ranoga novovjekovlja“, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. nova serija, XIII knjiga, 13, Cetinje, 2018, str. 95–119.
 81. „Vojislav P. Nikčević kao istoričar književnosti“, Crnogorski filološki dani I, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 121–143.
 82. „Doprinos Vojislava Minića književnoj montenegristici“, Matica, br. 75, Cetinje – Podgorica, 2018, str. 151–170.
 83. „Izvještaj o proučavanju pjesmarice Andrije Balovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu“, Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, 2018, str. 309–322. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem)
 84. „Doprinos Milorada Nikčevića savremenoj književnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, 2018, str. 325–339.
 85. „Vrijedan doprinos savremenoj crnogorskoj humanistici“, Lingua Montenegrina, god. XI/2, br. 22, Cetinje, 2018, str. 357–360.
 86. „Uvod u drugi život: autobiografska proza Žarka Lauševića“, Književna smotra, godište L, broj 189 (3), Zagreb, 2018, str. 127–133.
 87. „Doprinos Radovana Zogovića crnogorskoj književnoj istoriografiji“, Matica, br. 76, Cetinje – Podgorica, 2018, str. 357–386.
 88. „Književni istoričar Krsto Pižurica“, Bibliografski vjesnik, 1–3, Cetinje, 2018, str. 349–371.
 89. „Dvije epske pjesme iz zbirki Krsta i Nikole Mazarovića“, Bibliografski vjesnik, 1–3, Cetinje, 2018, str. 409–445. (u suautorstvu s A. Čirgićem)
 90. „Danilo Radojević (1932–2019) Odlazak utemeljivača montenegristike“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 1, Podgorica, 2019, str. 241–244.
 91. „Dragocjen prilog proučavanju Pekićeva književnog prvijenca“, Lingua Montenegrina, god. XII/1, br. 23, Cetinje, 2019, str. 393–396.
 92. „Temelj crnogorske etnologije“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Podgorica, 2019, str. 189–192.
 93. „Doprinos Danila Radojevića književnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, god. XII/2, br. 24, Cetinje, 2019, str. 335–349.
 94. „Monografija Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine Novice Vujovića – dragocjen prilog crnogorskoj onomastici“, Lingua Montenegrina, god. XIII/1, br. 25, Cetinje, 2020, str. 509–513.
 95. „Značajna književnoistorijska monografija Sofije Kalezić“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Podgorica, 2020, str. 215–218.
 96. „Ko je autor Istorije školstva i prosvjete u Crnoj Gori“, Lingua Montenegrina, god. XIII/2, br. 26, Cetinje, 2020, str. 369–379.
 97. „Identitetske aporije Milorada Nikčevića: vrijedan prilog odbrani crnogorskoga identiteta“, Lingua Montenegrina, god. XIII/2, br. 26, Cetinje, 2020, str. 489–493.
 98. „Knjiga iz minuloga v(ij)eka“, Ars, br. 3–4, Cetinje, 2020, str. 163–170.
 99. „Izvještaj o proučavanju pjesmarice Ivana Kolovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu“, Lingua Montenegrina, god. XIV/1, br. 27, Cetinje, 2021, str. 447–460. (u suautorstvu s Adnanom Čirgićem);
 100. „Temeljna knjiga jezičke montenegristike“, Lingua Montenegrina, god. XIV/1, br. 27, Cetinje, 2021, str. 479–482.
 101. „U spomen na Danila Radojevića (1932–2019)“, Cetinjski filološki dani II: zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 10–12. septembra 2019, Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Univerzitet u Kanzasu, Cetinje, 2021, str. 513–517.
 102. „Vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici i književnoj montenegristici“, Lingua Montenegrina, god. XIV/2, br. 28, Cetinje, 2021, str. 349–353.
 103. „Crnogorska usmena književnost u proučavanjima Miroslava Pantića“, Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 29, Cetinje, 2022, str. 587–598.
 104. „Književni kanon i crnogorska usmena književnost predvukovskoga doba“, Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, 2022, str. 153–188.
 105. „In memoriam: Branislav Marović (1933–2022)“, Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, 2022, str. 553–555.
 106. „Vrijedna Batrićevićeva monografija o „najstarijoj mržnji“ u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu“, Lingua Montenegrina, god. XV/2, br. 30, Cetinje, 2022, str. 585–587.
 107. „Čukićev interdisciplinarni vijađ – od Podgorice ka Cetinju“, Glasnik: časopis za kulturu i kulturna pitanja, god. XXV, broj 28, Podgorica, 2022, str. 108–112.
 108. „Ekonomske nedaće Crne Gore između dva svjetska rata“, Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, Podgorica, 2022, str. 143–146.
 109. „O najranijem zapisu južnoslovenske usmene pjesme“, Cetinjski filološki dani III: zbornik radova s međunarodnoga naučnog simpozijuma održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021, Cetinje, 2022, str. 443–451.
 110. „Doprinos Milorada Nikčevića montenegristici“, Milorad Nikčević – život i djelo: zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022, str. 11–35. (s Adnanom Čirgićem)
 111. „Bugarštice iz bokokotorskih rukopisa XVII–XVIII vijeka“, Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 31, Cetinje, 2023, str. 51–83.
 112. „In memoriam: Novak Kilibarda“, Lingua Montenegrina, god. XV/1, br. 31, Cetinje, 2023, str. 359–362.

Priređena izdanja:

 1. Nikola I Petrović Njegoš, Despa, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“ & Matica crnogorska, Cetinje, 2008 (s Adnanom Čirgićem);
 2. Vojislav P. Nikčević, Istorija crnogorske književnosti – od početaka pismenosti do XIII vijeka, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Cetinje, 2009 (s Adnanom Čirgićem);
 3. Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića, CHPD „Ivan Mažuranić“ & HCDP „Croatica – Montenegrina“ & Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Cetinje, 2009 (s Adnanom Čirgićem);
 4. Božidar Pejović, Studije o crnogorskoj književnosti XIX vijeka, Matica crnogorska, Cetinje, 2010.
 5. Lukrecija ili Trojo. Komedija u tri ata, priredio, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavio Aleksandar Radoman, FCJK, Cetinje, 2015.
 6. Đuro Bane, Ilija Kuljaš, priredio, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavio Aleksandar Radoman, FCJK, Cetinje, 2016.
 7. Pjesmarica Nikole Burovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost & Sekretarijat za kulturu Glavnog grada, Cetinje – Podgorica, 2017.
 8. Ilustrovana antologija crnogorskih bajki, priređivači Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, FCJK, Cetinje, 2017.
 9. Pjesmarica Nikole Mazarovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018.
 10. Pjesmarica Julija Balovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2019.
 11. Pjesmarica Andrije Balovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2019.
 12. Pjesmarica Ivana Kolovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2020.
 13. Pjesmarice Krsta Balovića, priredili, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2020.
 14. Pjesmarice Joza Šilopija, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Adnan Čirgić & Aleksandar Radoman, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2022.
 15. Peraške počašnice: antologija, priredili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2022.
 16. Pjesmarice Ivana Antuna Nenadića, predgovor i rječnik manje poznatih riječi sastavili Aleksandar Radoman & Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2022.