Aleksandar Radoman

Aleksandar Radoman rođen je 1981. godine u Podgorici. Osnovnu školu završio je u Virpazaru, a gimnaziju u Podgorici. Završio je Filozofski fakultet u Nikšiću. Doktorand je filologije na Sveučilištu „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku. Saradnik je u nastavi i prodekan za nastavu Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Učestvovao je na desetak naučnih skupova i publikovao četrdesetak naučnih i stručnih radova u zemlji i regionu. Priredio je desetak i uredio četrdesetak izdanja objavljenih u Institutu za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Institutu za crnogorski jezik i književnost i Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Predmet njegova naučnoga interesovanja je starija crnogorska književnost, osobito crnogorsko dramsko i prozno nasljeđe.

Član je redakcija časopisa Lingua Montenegrina i Quest. Član je Matice crnogorske i Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore.