Biblioteke

Izdavačka djelatnost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost realizuje se u okviru ovih biblioteka:

MONTENEGRINA – knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).

NJEGOŠ – monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.

ARS POETICA – izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.

PATRIMONIUM – izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.

LEXICOGRAPHIA – rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.

LINGUISTICA – izdanja iz oblasti jezikoslovlja

BIBLIOGRAPHIA – bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.

FUNDAMENTA CIVILISATIONIS – Sva izdanja u biblioteci Fundamenta Civilisationis priredio je, predgovorom i komentarima opremio te na crnogorski jezik preveo naš uvaženi proučavalac antičke književnosti Marko Višić.

POSEBNA IZDANJA

ZBORNICI

Identitetske aporije

Knjiga Identitetske aporije pripada esejističkome dijelu opusa književnoga istoričara Milorada Nikčevića. Čine je eseji, kritički

Nova luča 3. kolo

Edicija Nova luča predstavlja izbor iz savremene crnogorske književnosti čije treće kolo broji 10 tomova

Pjesmarice Krsta Balovića

U ovoj knjizi prvi put su objavljene dvije zbirke usmenih deseteračkih pjesama, nastale u Perastu

Pjesmarica Ivana Kolovića

Pjesmarica Ivana Kolovića nastala je 1805. godine u Perastu i sadrži 45 pretežno umenoknjiževnih tekstova.

Sabrane pripovijetke

U knjizi čiji je priređivač Milan Marković nalazi se 16 autorskih pripovjedaka Luke Jovovića objavljenih

Pjesmarica Andrije Balovića

Neveliki rukopis ove pjesmarice nalazi se u Arhivu HAZU i nije bio naučno obrađen i

Pjesmarica Julija Balovića

Rukopisna pjesmarica Julija Balovića već duže od vijek i po poznata je nauci, no izostala

Građa za fitonimiju Crne Gore

Knjigom Građa za fitonimiju Crne Gore akademik Vukić Pulević sabrao je golemu masu nesistematizovane građe,

Transkripcijska pravila u crnogorskome jeziku, Transkripcijski rječnik

Priručnik sadrži transkripcijska pravila za 33 jezika – klasična i savremena – na osnovu kojih

Dijalektolozi i crnogorski jezik

Knjiga Dijalektolozi i crnogorski jezik sumira dosadašnja proučavanja crnogorskih govora. Sabirajući rasute i kvantitativno, pa

Elementi postmodernizma u poeziji Jevrema Brkovića i Mladena Lompara

Knjiga Anke Vučinić-Gujić predstavlja prerađenu verziju magistarskoga rada „Crnogorska lirika i postmoderni tokovi“, u kojem

Partizanske crnogorske tužbalice

Tužbalice iz ove zbirke pohranjene su u fondu NOB u Državnome arhivu Crne Gore, arhivsko

Size Zero / Mala mjera V

U petom tematskom zborniku Size Zero / Mala mjera predstavljeno je jedanaest radova autora iz

Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Riječ je o drugome, izmijenjenom i dopunjenom izdanju knjige.

Marksizam i književna kritika

Prvo izdanje knjige Marksizam i književna kritika jednoga od najuticajnijih teoretičara književnosti i kulture današnjice

Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine

Knjiga donosi pouzdan registar onomastičke građe bilježen od informatora s terena, kao i one notirane

Labuđa pjesma

Knjiga Labuđa pjesma: studije i ogledi dr Krsta Pižurice, posljednje je njegovo književnonaučno djelo pripremljeno

Studije i ogledi o crnogorskoj poeziji

Knjiga Studije i ogledi o crnogorskoj poeziji Miroslava Đurovića predstavlja izbor tekstova objavljenih u periodičnim

Cetinjski filološki dani I

Međunarodni naučni simpozijum Cetinjski filološki dani I održan je 7. i 8. septembra 2017. godine.

Milorad Stojović – život i djelo

Naučni skup posvećen životu i djelu Milorada Stojovića, jednoga od utemeljivača savremene montenegristike, održan je

Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik

Međunarodni naučni simpozijum posvećen životu i djelu istaknutog naučnog poslenika i književnog stvaraoca Novaka Kilibarde

Istorija crnogorske književnosti za đecu i omladinu

Knjiga Istorija crnogorske književnosti za đecu i omladinu Sofije Kalezić spada u onu vrstu monografija

Stefan A. Perović Cuca: Orepak bića

Autor monografije o Stefanu Peroviću Cuci Dragan B. Perović, pored obimne studije o životu i

Teorija književnosti & Rječnik književnoga nazivlja

Knjigu Teorija književnosti & Rječnik književnoga nazivlja Milivoja Solara čine dvije cjeline koje su objedinjene

Minervinim tragom: prozno stvaralaštvo crnogorskih književnica

Monografija Minervinim tragom Sofije Kalezić prva je knjiga na crnogorskoj književnonaučnoj sceni koja kritički propituje

Ilustrovana antologija crnogorskih bajki

Ilustrovana antologija crnogorskih bajki donosi izbor devet najljepših bajki crnogorske usmene književnosti, opremljenih ilustracijama Dejana

Bog našeg nacionalizma

Monografija Bobana Batrićevića Bog našeg nacionalizma. Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje Njegoševa lika i djela u

Bio-bibliografija Ratka Đurovića

Bio-bibliografija Ratka Đurovića Nade Drašković sadrži 1405 bibliografskih jedinica vezanih za život i djelo znamenitoga

Izabrani filološki radovi

Knjiga Izabrani filološki radovi akademika Stjepana Damjanovića objavljena je kao četvrta knjiga biblioteke LINGUISTICA Fakulteta

Studije iz filozofije jezika

U sedam studija koje čine ovu knjigu tematski misaoni interes autor je usmjerio na filozofe

Plavsko-gusinjske usmene lirske pjesme

Zbirka Plavsko-gusinjske usmene lirske pjesme rezultat je višegodišnjega truda Senade Đešević, profesorice maternjega jezika iz

Pjesmarica Nikole Mazarovića

Rukopis Peraštanina Nikole Mazarovića, započet 1775. godine, čine pjesnički sastavi različite provenijencije i žanrovske pripadnosti.

Antologija crnogorskih usmenih tužbalica

Antologija crnogorskih usmenih tužbalica koju je priredio Adnan Čirgić, pored uvodnoga teksta u kojem su

Sabrana djela

U knjizi čiji je priređivač Milorad Nikčević našli su se sabrani književni sastavi Dušana S.

Psihoanaliza i književnost – teorija i praksa

Hrestomatija Psihoanaliza i književnost – teorija i praksa donosi 17 priloga koji ilustruju odnos psihoanalize

Komentari Luče mikrokozma, Gorskog vijenca i Lažnog cara Šćepana Malog

Intelektualni angažman Slobodana Tomovića obilježio je crnogorsku humanistiku druge polovine XX vijeka. Iako je Tomović

Savremena književna montenegristika: utemeljivači

Monografija Savremena književna montenegristika: utemeljivači donosi metakritički osvrt na razvoj crnogorske književne istoriografije od 1968.

Avdo Međedović – Ženidba Smailagić Meha

Tražeći u spjevu Ženidba Smailagić Meha sublimirani izraz kulturnoga nasljeđa, Aleksandar Čogurić obrađuje sintaksu pokazanih

Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca

Opisujući i tumačeći fenomen natprirodnih bića i zagrobnoga života kao od toga fenomena neodvojive komponente,

Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“

Knjiga Milana Markovića Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“ približava nam sadržaj, suštinu, simboliku

Size zero/mala mjera IV

Radovi objavljeni u ovom zborniku predstav­ljeni su na međunarodnome naučnom skupu posvećenom poeziji koji je

Život i djelo Mihaila Lalića

Naučni skup Život i djelo Mihaila Lalića održan je povodom stogodišnjice Lalićeva rođenja u organizaciji

Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela

Međunarodni naučni simpozijum Recepcija i novo čitanje Njegoševa djela održan je povodom dvjestagodišnjice Njegoševa rođenja

Život i djelo Radoslava Rotkovića

Međunarodni naučni simpozijum posvećen životu i djelu istaknutog naučnog poslenika i književnog stvaraoca Radoslava Rotkovića održan

Size zero/mala mjera III

Dio radova objavljenih u ovom zborniku predstav­ljen je na naučnom skupu „Od margine do centra:

Radoje Radojević – Život i djelo

Okrugli sto Radoje Radojević – Život i djelo odr­žan je 12. decembra 2012. povodom obilježavanja 90. godina

Crnogorski jezik u javnoj upotrebi

Okrugli sto Crnogorski jezik u javnoj upotrebi održan je povodom Dana maternjeg jezika (21. februara) u Podgorici

Size zero/mala mjera II

Zbornik radova Size zero/mala mjera II: Ženski lik u književnom tekstu objedinjava radove izložene na naučnome skupu Ženski

Između dviju domovina

Počasno izdanje, povodom sedamdesete godiš­njice života i četrdeset pete godišnjice naučnoga rada prof. dr sc.

Rječnik paštrovskoga govora

Rječnik paštrovskoga govora Miloša Skendera dijalektološki je rječnik nastao kao rezultat višedecenijskoga leksikografskoga rada autora.

Nouvelle revue i Crna Gora 1879–1918.

Jasmina Tatar-Anđelić pristupila je serioznome poslu istraživanja jednoga dosad nepoznatoga korpusa tekstova posvećenih Crnoj Gori

Nova luča 2. kolo

Edicija Nova luča predstavlja izbor iz savremene crnogorske književnosti čije drugo kolo broji 10 tomova

Crnogorske filološke studije

Knjigu Milorada Nikčevića Crnogorske filološke studije – status i recepcija čine izabrane studije jednoga od najznačajnijih predstavnika

Prilozi proučavanju Ljetopisa Popa Dukljanina i ranosrednjovjekovne Duklje

Polazeći od premise da je Ljetopis Popa Dukljanina prvorazredni istorijski izvor, Stevo Vučinić je tumačenju te srednjovjekovne

Pjesmarica Nikole Burovića

Pjesmarica Nikole Burovića iz 1696. godine jedan je  od najstarijih sačuvanih usmenoknjiževnih zbornika na južnoslovenskome prostoru koji dokumentuje izuzetno

Ilija Kuljaš

Komedija peraškoga pisca i sveštenika Đura Bana Ilija Kuljaš iz sredine XVIII vijeka u naučnim

Rječnik književnoga djela Novaka Kilibarde

Rječnik književnoga djela Novaka Kilibarde Božidara Ilijina Miličića, objavljen kao 6 knjiga biblioteke Lexicographia, značajan

Crnogorski generali u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919–1941)

Knjiga Srđe Martinovića Crnogorski generali u vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919–1941), u podnaslovu određena kao „Studija

Unutrašnja strana vremena

Knjiga Unutrašnja strana vremena Marijane Terić prerađena je verzija magistarskoga rada „Fantastika u romanu Unutrašnja

Bibliografija crnogorskih pisaca u Vojvodini

Knjiga Petra Krivokapića i Nade Drašković Bibliografija crnogorskih pisaca u Vojvodini drugi je tom projekta

Leksikon crnogorskih pisaca u Vojvodini

Knjiga Slobodana B. Medojevića Leksikon crnogorskih pisaca u Vojvodini  publikovana je kao prvi tom projekta

Dijalektologija crnogorskoga jezika

Dijalektologija crnogorskoga jezika Adnana Čirgića objavljena je kao 19. knjiga biblioteke Montenegrina Fakulteta za crnogorski

Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Đura Milutinovića sadrži 6 njegovih pjesama. Sve pjesme

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum

Popa Dukljanina Sclavorum Regnum novo je izdanje glasovitoga crnogorskog srednjovjekovnoga istorijskog spisa poznatog pod imenom

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića

Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića Vere Đukanović sadrži 1440 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića

Bio-bibliografija Aleksandra Lesa Ivanovića Milenije Vračar sadrži 1243 bibliografskih jedinica vezanih za djelo crnogorskoga lirika Aleksandra

Nova luča

  Edicija Nova luča predstavlja izbor iz savremene crnogorske književnosti čije prvo kolo broji 10

Crnogorska usmena tužbalica

Knjiga Adnana Čirgića Crnogorska usmena tužbalica po nekoliko osnova prvorazredni je naučni događaj u Crnoj Gori. U književnoistorijskome pogledu

Bio-bibliografija Krsta Pižurice

Bio-bibliografija Krsta Pižurice Nade Drašković sadrži 735 bibliografskih jedinica vezanih za naučni opus glasovitoga crnogorskog istoričara

Bio-bibliografija Milorada Nikčevića

Bio-bibliografija Milorada Nikčevića autorke Nade Drašković broji 1636 bibliografskih jedinica koje svjedoče o izuzetnim naučnim rezultatima

Generali Knjaževine i Kraljevine Crne Gore

Knjiga Srđe Martinovića Generali Knjaževine i Kraljevine Crne Gore (1881-1921), u podnaslovu određena kao “Studija o

Ljepota od svijeta

Antologija crnogorske usmene proze Ljepota od svijeta, priređivača Vladimira Vojinovića, obuhvatila je estetski najvrednije crnogorske bajke, basne,

Lukrecija ili Trojo

Nastala po svemu sudeći u drugoj polovini XVII stoljeća u Kotoru, nepoznatoga autora i imena

Epika Murata Kurtagića

Knjigu Epika Murata Kurtagića priredila je iz zaostavštine uglednoga harvardskog profesora Zlatana Čolakovića njegova supruga Marina Rojc-Ćolaković.

Pripovjedna proza Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića

Nastala kao prerađena verzija magistarskoga rada odbranjenoga na Filozofskome fakultetu u Sarajevu, Mandićeva studija pripovjednoj prozi Huseina Bašića

Pjesme

Ovo prvo samostalno izdanje pjesama Vukova pjesnika-pjevača Starca Raška sadrži 9 njegovih pjesama. Sve pjesme

Književne teme

U crnogorskoj književnoj istoriografiji Milorad Stojović prepoznatljiv je kao najbolji poznavalac i najposvećeniji proučavalac književnoga djela Marka Miljanova

Ogledi o Njegošu

Saviću Markoviću Štedimliji bile su trajni istra­živački izazovi teme o literarnome djelu Petra II Petrovića

Hrvatske i crnogorske književne teme

Knjigu Hrvatske i crnogorske književne teme Jakova Sabljića čine dvije cjeline. Prvom od njih obuhvaćeni su

Njegoš i Italija

Knjiga Njegoš i Italija rezultat je tridesetogodišnjega naučnoga rada Vesne Kilibarde i predstavlja cjelovitu sintezu o „italijanskim

Studije o antici u središnjoj Crnoj Gori

Knjigom Studije o antici u središnjoj Crnoj Gori Stevo Vučinić je kroz multidisciplinarni pristup različitim temama

Razvoj pismenosti u Crnoj Gori

U monografskoj studiji Razvoj pismenosti u Crnoj Gori Božidara Šekularca uspješno je opisan kontinuitet pismenosti u

Bio-bibliografija Mihaila Lalića

“Bio-bibliografija Mihaila Lalića” Nade Drašković, Petra Krivokapića i Dobrila Aranitovića nastala je povodom stogodišnjice rođenja

Usmena književnost i savremena crnogorska pripovjetka

Knjiga Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka, sadrži tri centralne cjeline, s naslovima: O usmenoj,

Poetika romana Mihaila Lalića

Knjiga Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice kruna je njegova višedecenijskoga bavljenja književnim djelom najznačajnijega crnogorskog

Studije o Ljubiši

Budući da je od prvoga izdanja monografije Radoslava Rotkovića Tragajući za Ljubišom prošlo više od

Bio-bibliografija Radoslava Rotkovića

Bio-bibliografija akademika, crnogorskoga istoričara, fi­lologa i istoričara crnogorske književnosti Radoslava Rotkovića ima za predmet popis

Bibliografija Njegoš I-V

Bibliografija Njegoš ima 35.000 jedinica, a svaka je s anotacijom. Podijeljena je u pet tomova:

Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj

Zbornik Recepcija Njegoševa djela u Hrvatskoj, podnaslovom posvećen dvjestogodišnjici Njego­ševa rođenja, ide u red onih

Hrvatski i crnogorski književno-kulturni smjerokazi

Knjiga Milorada Nikčevića Hrvatski i crnogorski književno-kulturni smjerokazi okuplja autorove filo­loške studije i eseje napisane

Istorija crnogorske književnosti III

Sve tomove karakteriše analitičko-sintetički pri­stup obradi crnogorske književnosti. Analitički je pristup izraženiji u obradi reprezentativnih

Istorija crnogorske književnosti II

Što se podrazumijeva pod pojmom crnogorska književnost u ovome trotomnom izdanju? Kad je u pitanju

Istorija crnogorske književnosti I

Istorija crnogorske književnosti sadrži tri toma i obuhvata period od početaka pismenosti do 1918. godine.

Crnogorsko nasljeđe u Istri

Monografija Alojza Štokovića predstavlja njegovu neznatno izmijenjenu doktorsku disertaciju. U njoj se iz različitih uglova

Povijest svjetske književnosti

Povijest svjetske književnosti hrvatskoga akademi­ka Milivoja Solara, jednoga od najznačajnih teore­tičara književnosti na prostorima bivše