Lingua Montenegrina

Lingua Montenegrina is published twice a year: on 1 June and 1 December. Papers should be sent to lingua.montenegrina@fcjk.me, by 15 March for the first annual issue and by 15 September for the second annual issue.

With a view to promote successful exchange of scientific knowledge and ideas, Lingua Montenegrina provides open access to its entire contents.

Lingua Montenegrina 31

Sadržaj:

Adnan ČIRGIĆ – Crnogorski jezički standard u analizi Milorada Pupovca
Jasmin HODŽIĆ – Pitanje odmaka od novosadskog dogovora u Bosni i Hercegovini sedamdesetih godina prošlog vijeka
Mihaela BLAŽEKA – Istraživanje razlikovnog leksika između govora Goričana i govoraPreloga
Aleksandar RADOMAN – Bugarštice iz bokokotorskih rukopisa XVII–XVIII vijeka
Ethem MANDIĆ – Kako upokojiti vampira Borislava Pekića: Politički roman između dokumentarnosti i psiholiogije
Srđa MARTINOVIĆ – Potpuno zaboravljeni crnogorski književnici iz 19. vijeka i početaka 20. vijeka
Sanjin KODRIĆ – Andrić, Bosna, Bošnjaci
Vlasta NOVINC – U potrazi za dokazom – identiteti i govorni činovi u Prokletoj avliji Ive Andrića
Hrvoje MESIĆ – Sumnja je u mislima mojim. O izabranoj ratnoj lirici Miroslava Krleže: Drugačiji smjer
Jelena GRGIĆ – Osamdesete godine u hrvatskoj književnosti i filmu sa socio-političkog i žanrovskog aspekta
Antonela MARIC & Ana PLAVŠA – Polarizacija ženskih likova u verzijama bajki o Pepeljugi, Snjeguljici, Matovilki i Trnoružici
Boban BATRIĆEVIĆ – „Sionski mudraci i tri internacionale“ – Misteriozna slika jevrejskog svijeta u prookupatorskoj propagandi u Crnoj Gori tokom Drugoga svjetskog rata
František ŠÍSTEK – Sudbina Jevreja u Crnoj Gori u Drugom svjetskom ratu: Od okupacije Jugoslavije do kapitulacije Italije
(april 1941–septembar 1943)
Jakov MARKOVIĆ – Likovna analiza ikonostasa Vlaške crkve na Cetinju ‒ Rad braće Đinovski
Saša MRDULJAŠ – O (ne)mogućnosti popisnog izjašnjavanja u srpskom nacionalnom smislu u Crnoj Gori
za trajanja socijalističke Jugoslavije
Ina BILONIĆ – Marijanske crkve u Splitu

GRAĐA

Neđeljko Necko ĐUROVIĆ – Ćirilično pismo vojvode šestanskog Petru II Petroviću Njegošu

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – In memoriam: Čedomir Drašković (1946–2023)
Milan MARKOVIĆ – In memoriam: Čedomir Drašković (1946-2023)5
Aleksandar RADOMAN – In memoriam: Novak Kilibarda (1934–2023)
Boban BATRIĆEVIĆ – In memoriam: dr Marko Višić (1942-2023)

PRIKAZI

Milica LUKIĆ – Strategije proizvodnje znanosti i promidžbe nacionalne kulture
Adnan ČIRGIĆ – Prvorazredan naučni doprinos
Novica VUJOVIĆ – Široki je trag od slavonske oranice do vodećeg paleoslaviste
Vera BLAŽEVIĆ-KREZIĆ – Slovo ljuveno – englesko A love letter to constantine’s slovo
Draško DOŠLJAK – Vrijedan doprinos proučavanju jezikoslovne bugaristike
Благојка ЗДРАВКОВСКА-АДАМОВА – Во насока на систематско соочување со предизвиците на методологијата на истражувањето
Borislav JOVANOVIĆ – Libroskopija: Zbirka poezije Devedeset deveti je obožavao maslačak Slobodana Vukanovića
Sofija KALEZIĆ – Mikrokosmički svijet simbola u poeziji Danila Lompara

ARHIVA

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Njegoš kao „tragični junak kosovske misli“ u odnosu na „poetizovanje“ istorije i njeno savremeno nasilje
Novak KILIBARDA – Stanje narodne i narodske književnosti u Crnoj Gori danas
Marija MAŠANOVIĆ – Savić Marković Štedimlija: Kongres P.E.N kluba

Lingua Montenegrina 30

Sadržaj:

Martin HENZELMANN – Apliciranje Koncepta „Languaging“ u Crnoj Gori: Slučaj Nacionalnog parka „Lovćen“
LjudmilaVASILJEVA – Suvremena ukrajinsko-hrvatska leksikografija
Katarina LOZIĆ-KNEZOVIĆ – More Recent Loanwords in Friar Šimun Klimantović`s Croatian Glagolitic Miscellany I
Filip GALOVIĆ – Govor Svetoga Jurja (pored Senja)
Jasmin HODŽIĆ – Bosanski jezički identitet i popisi stanovništva 1991. i 2013. – Sociolingvistički pristup (s fokusom na pitanja jezika i školstva)
Marijana BAŠIĆ & Sanja BARIČEVIĆ – Sklonidbeni uzorci prezimena zadarskoga područja u normi i uporabI
Олена КЛИМЕНТОВА – Концептологія молитви в українських пареміях
Aleksandar RADOMAN – Književni kanon i crnogorska usmena književnost predvukovskoga doba
Milan MARKOVIĆ – Od geneze do apokalipse – distopijska povijest civilizacije u romanu Atlantida Borislava Pekića
Vladimir VOJINOVIĆ – Poslijeratna pripovijetka Milovana Đilasa
Mirzana PAŠIĆ-KODRIĆ & Vildana PEČENKOVIĆ – Motiv maćehe u južnoslovenskim usmenim bajkama
Jakov SABLJIĆ – Književno djelo Vladana Desnice na razmeđu kultura
Наталя РУДА – Ідейно-художній аналіз поезій Дмитра Павличка із циклу „Вірші з Чорногорії“
Тетяна КОЦЬ – Мовні засоби оцінності в романі Оґнена Спахіча „Хансенові діти“
Slaven LENDIĆ & Milica LUKIĆ – Comic Book Esthetics as a Literary Form in the Circular Creativity Process
Валентина МУСІЙ – Проблема національної ідентичності в романах Андрія Куркова „Сірі бджоли“ та ольги кряжич „Тінь кота“
Zvonimir PRTENJAČA – O gubitku sluha kao kulturnom identitetu u grafičkom romanu Oko sokolovo Matta Fractiona i Davida Aje
Валерій КОРНІЙЧУК – Чорногорський наратив „Чорної ради“ Пантелеймона Куліша
František ŠISTEK – Zemlja bez Jevreja? Crna Gora i Jevreji prije 1918.
Boban BATRIĆEVIĆ – Da li putem Hrista ili Talmuda?
Срђа МАРТИНОВИЋ – Униформa као културна особеност црногорске гарде
Sanjin KODRIĆ – Bosnistika – šta je to?
Dragica DRAGUN & Ivana KURILJ – Upoznatost s prozom o teškoćama u razvoju u dječjoj književnosti
Anela NIKČEVIĆ-MILKOVIĆ – Poučavanje čitanja i pisanja u 21. stoljeću
Suada A. DŽOGOVIĆ – Upravljanje medijskim izvještavanjem i komuniciranjem s javnošću: kvalitativna analiza

GRAĐA

Novica VUJOVIĆ – Toponimi kolašinskog sela Lugovi

PORTRETI

Mislav JEŽIĆ – Radoslav Katičić – velikan filologije
Aleksandar RADOMAN – In memoriam Branislav Marović(1933–2022)
Novica VUJOVIĆ – In memoriam: akademik Branko Radojičić (1927‒2022)

PRIKAZI

Nikola SUNARA – Vrijedan doprinos proučavanju crnogorskog jezika, književnosti i kulture
Milica LUKIĆ – Kniga igračka slavenske mitologije
Андријана ПAВЛОВА – Тешкото
LjudmilaVASILJEVA – Vrijedan produžetak dobrih tradicija južnoslavenske onomastike
Aleksandar RADOMAN – Vrijedna Batrićevićeva monografija o „najstarijoj mržnji“ u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu

ARHIVA

Branislav MAROVIĆ – Crnogorsko nacionalno pitanje prema popisima stanovništva i glasanja na višestranačkim parlamentarnim izborima 2002. i 2006. godine

Lingua Montenegrina 29

Sadržaj:

Mate KAPOVIĆ & Adnan ČIRGIĆ – Akcentuacija imeničkih o-osnovâ muškoga roda u Podgorici

Martin HENZELMANN – Die semiotische landschaft im nationalpark Lovćen (Montenegro)

LjudmilaVASILJEVA – Rod i jezik: rodno osjetljiva uporaba jezika

Robert BOŃKOWSKI – Prirodno računanje dana kod crnogoraca i poljaka

Олена КУЛЬБАБСЬКА & Галина ТЕСЛІЦЬКА – Семантика та синтагматика простих речень з напівпредикативними ад’єктивними компонентами в українській мові

Jelena BOŽOVIĆ & Marija RUNIĆ – Jezička politika u obrazovnom sistemu Brčko Distrikta:primjer uspješne ili neuspješne priče?

Maja GLUŠAC & Marija KOZARIĆ – Pragmatički čimbenici pri imenovanju u hrvatskom političkom i medijskom diskursu

Маргарита ГОЛТВЕНИЦЬКА – Сполучники в складнопідрядних реченнях із відношенням відповідності як об’єкт вивчення

Ольга ЧЕРЕМСЬКА & Вікторія СУХЕНКО – Мовні засоби перекладу поетичного тексту в доробку представників Xарківської школи романтиків

Helena DRAGIĆ – An overview of the historical development of onomastics in Croatia

Катерина ГЛУХОВЦЕВА & Ірина ГЛУХОВЦЕВА – Відображення психологічних особливостей мовлення у фраземах художнього дискурсу

Daniel SŁAPEK – Non avere fretta nel tradurre. Analisi linguistica delle traduzioni italiane di „Śpieszmy się“ di Jan Twardowski

Марина АНТОНОВА – Перелічення як засіб співвіднесення доменів економічної системи із реаліями у сфері бізнесу

František ŠÍSTEK – „Lažni Mesije“ u Alkumu: ovozemaljski i zagrobni život Šabtaja Cvi u Ulcinju (1673–2022)

Sofija KALEZIĆ – Putopisi i reportaže Slobodana Vukovića

Saša MRDULJAŠ – Izvorišta crnogorskog, srpskog i hrvatskog identiteta na tlu današnje Crne Gore

Boban BATRIĆEVIĆ – Što je antisemitizam? Istorijat pojma i istorijski pregled

Radovan DAMJANOVIĆ – Izvanjci u školstvu Crne Gore

Sanja IVANOVIĆ-GRGURIĆ & Milica LUKIĆ – Katalozi hrvatskih knjižara kao izvor za povijest čitanja

Anatolij DEMEŠČUK – Percepcija ruske invazije na Ukrajinu u Crnoj Gori: politika, mediji, društvo

Anela NIKČEVIĆ-MILKOVIĆ – Poučavanje čitanja i pisanja u 21. stoljeću

Vehbi MIFTARI – Humanist literature as a messenger of the collective memory and a tool for creating the sense of togetherness

Zlata ŠUNDALIĆ – Hrvatska barokna religiozna poema i životinja

Nikica MIHALJEVIĆ & Daniela NARANČA – Ženski likovi u Ranim D’annunzijevim zbirkama pripovijedaka

Suada A. DŽOGOVIĆ & Zijad ŠABOTIĆ – Cultural Diplomacy and Soft Power in the International Business Environment: Retrospective Analysis of Economies in Development

Krunoslava DUKA & Emina BERBIĆ-KOLAR – Aktivno sjećanje odraslih kao čimbenik prijenosa tradicijske igre na slavonsko dijete

Dina CVEK-ZUBAJ – Influenseri – moćnici?

GRAĐA

Srđa MARTINOVIĆ – Proklamacija vrhovnog komandanta crnogorske vojske 1915. godine u stihovima

PORTRETI

Aleksandar RADOMAN – Crnogorska usmena književnost u proučavanjima Miroslava Pantića

PRIKAZI

Agata KAWECKA – Montenegrystyka w kontekście współczesnych badań slawistycznych – materiały z międzynarodowego forum w cetynii

Novica VUJOVIĆ – Dragocjena metodička knjiga Jakova Sabljića

Amela LUKAČ ZORANIĆ – U potrazi za Mašom

Martin HENZELMANN – Eine Dissertation über muslimische Minderheiten in Bulgarien und Georgien

Благојка ЗДРАВКОВСКА-АДАМОВА – Приказ на универзитетскиот учебник Aкадемско пишување и методологија на научноистражувачката работа од авторката проф. д-р Суада A. Џоговḱ

ARHIVA

Milorad NIKČEVIĆ – Temeljna ishodišta crnojevića štamparije (iskon, lokacija i etničko atribuiranje)

Lingua Montenegrina 28

Sadržaj:

Martin HENZELMANN – Savremene njemačke leksikološke inovacije i njihov prijevod na crnogorski jezik

Indira ŠABIĆ & Milica LUKIĆ – Imena prirodnog i kulturnog krajobraza srednjovjekovne Bosne – semantička analiza toponima

Marina MARASOVIĆ-ALUJEVIĆ – Dva ili više naslovnika ranosrednjovjekovnih crkava u hagionimskom korpusu u Dalmaciji

Вікторія КУЛИКОВА – Стратегії мовленнєвого впливу в дискурсі соціальної реклами (на матеріалі французької та української мов)

Larysa KALMYKOVA & Nataliia KHARCHENKO & Іnna МYSАN – Традиційні та інноваційні підходи до функціональної класифікації етнічних мов світу: проблеми мовної особистості – суб’єкта комунікативно-мовленнєвої діяльності

Suada A. DŽOGOVIĆ & Husnija BIBULJICA & Anita CUCOVIĆ – Language Policy and Minority Language Rights: A Constructive Analysis of the Application of Minority Languages in the Kosovo Academic Community

Alen KALAJDŽIJA – Bosnevijske pjesme u medžmui Saliha Kalajdžića

Kristina DILICA & Emina BERBIĆ-KOLAR – Baštinske teme u udžbenicima i čitankama nastavnoga predmeta hrvatski jezik za peti i šesti razred osnovne škole

Lejla KODRIĆ-ZAIMOVIĆ – „Male kulture“ i „mali jezici“ u okruženju društvenih medija i participatorne kulture

Boban BATRIĆEVIĆ – Moša Pijade i Tito u antisemitskoj propagandi crnogorskih kolaboracionista u Drugome svjetskom ratu

František ŠÍSTEK – Jevreji u Crnoj Gori u međuratnom periodu (1918–1941)

Amela LUKAČ-ZORANIĆ & Jahja FEHRATOVIĆ – Kultura kahve u pazarskoj čaršiji

Antonela MARIĆ & Marko DRAGIĆ & Ana PLAVŠA – Mediteran kao antropološka riznica: Cunti Giambattiste Basilea i tradicijska kultura

Николай АРЕТОВ – Изграждане и промени на на представите за революция и война: Българският случай

Larysa KUTSA & Tetiana KONDRATIEVA – Time and Space Dimensions of Memory and Imagination in Ulf Stark’s Story „Then I was Simply Ulf“

Sava KOVAČEVIĆ – Integrativni pristup u nastavi

Semrija SMAILOVIĆ & Amela MURATOVIĆ & Alma ČOLOVIĆ-MEĐEDOVIĆ – Primjena teorije Geerta Hofsteda na ispitivanje percepcije dimenzija kulture roditelja i mladih u Novom Pazaru i Raški

GRAĐA

Petar LEKIĆ – Crkveni posjedi u Crnoj Gori (XII–XIV vijek): Prilozi

František ŠÍSTEK – „U našoj kući se uvek osećao miris Aušvica.“

PORTRETI

Димитар ПАНДЕВ – Времето на конески

Илија ВЕЛЕВ – U spomen i slavu prof. dr Milorada Nikčevića (1941–2021)

PRIKAZI

Filip DAVID – Fašizam, nacionalizam i antisemitizam

Novica VUJOVIĆ – Dragocjen projekat za crnogorsku jezičku i ukupnu kulturu

Aleksandar RADOMAN – Vrijedan doprinos etnologiji, folkloristici i književnoj montenegristici

Mate KOVAČEVIĆ – O rječniku Suvremenih hrvatskih osobnih imena

Draško DOŠLJAK – Knjiga o bosanskohercegovačkim prezimenima

ARHIVA

Vojislav NIKČEVIĆ – Povratak matici

Lingua Montenegrina 27

Sadržaj:

Előd DUDÁS – Južnoslovenski standardni jezici u istorijskom i savremenom kontekstu

Bojan BELIĆ – BCMS Clitic Deprivation

Željka BRLOBAŠ – Gramatički opis zamjenica i brojeva u Benešićevoj gramatici hrvatskoga jezika

Belma POLIĆ – Rodna integracija germanizama u bosanskoj frazeologiji

Олеся ТЄЛЄЖКІНА – Градація як засіб досягнення виразного стилістичного ефекту в мові української поезії II половини XX –
початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір

Snježana BRALIĆ – Riječi kao predmet istraživanja – kulturološki leksik talijanskog jezika

Emina BERBIĆ-KOLAR – Sustainability of the Linguistic Intangible Cultural Heritage of the Republic of Croatia Through the Process of Protection of Local Speeches as Intangible Cultural Assets

Ірина БОРБЕНЧУК & Зоя КОРНЄВА – “Літопис попа дуклянина” як літературна пам’ятка південнослов’янських земель

Aleksandar ČOGURIĆ – Muške počašnice u primorskim rukopisima – pjesmaricama – (Burović, Mazarović, Balović) – samo one koje pjevaju o odnosu mladića i đevojke

Andriy PECHARSKYI – Petar II Petrović Njegoš – Hryhoriy skovoroda: Literary and existential dialogue

Sofija KALEZIĆ – Crnogorska trilogija Dragana Nikolića

Boban BATRIĆEVIĆ – Pronacistički antisemitizam u kolaborantskoj propagandi u Crnoj Gori tokom Drugoga svjetskog rata

Vukota VUKOTIĆ – Sveti Martin Turski – zaboravljeni crnogorski kult

John K. COX – Chance Encounters: Danilo Kiš, Personal History, and World Literature

Tina VARGA-OSWALD & Klara DUJMOVIĆ – Usmena kultura u romanu Ceremonija Leslie Marmon Silko

Vildana PEČENKOVIĆ & Mirzana PAŠIĆ-KODRIĆ – Etika u književnosti za djecu

Filip KRAJINA – Estetsko-ontološka povezanost između romana Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže i Mučnina Jean-Paula Sartrea

Eldi GRUBIŠIĆ-PULIŠELIĆ – Simbolika životinja u kratkim pričama Skupljač zmija i Pokopani pas Jurice Pavičića

Vehbi MIFTARI & Suada A. DŽOGOVIĆ – A Symbol Lauding another Symbol – National Anthems’ Inter-symbolic Play

Dubravka BOGUTOVAC – Dvije Gospe. Usporedno čitanje Nastasijevićeve i Jergovićeve pjesme

Kimeta HAMIDOVIĆ & Snežana PASER-ILIĆ – Kako se piše istorija u književnosti: Grobnica za Borisa Davidoviča Danila Kiša

Hrvoje MESIĆ & Igor MAVRIN – Management of cultural heritage in earthquake induced crises – republic of Croatia perspectives and policies

Lejla KODRIĆ-ZAIMOVIĆ – Humanističke nauke u postdigitalnom dobu: Uloga i mogućnosti pametnih biblioteka

Dina CVEK-ZUBAJ – Demistifikacija i brendiranje dramskih TV serija na društvenoj mreži instagram

GRAĐA

Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju pjesmarice Ivana Kolovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu

PORTRETI

Новица ВУЈОВИЋ – Допринос Драгомира Вујичића црногорској ономастици

PRIKAZI

Sanja HOLJEVAC – Vrijedan izbor iz impozantnoga opusa akademika Stjepana Damjanovića

Aleksandar RADOMAN – Temeljna knjiga jezičke montenegristike

Ines PRICA – O monografiji Natprirodna bića u tradicijskoj kulturi Crnogoraca

Дејан АЈДАЧИЋ – Добра књига о именима богова старих Словена

Munir DRKIĆ – Povratak na početnu tačku u naučnoj valorizaciji pisane baštine iz osmanskog perioda

Novica VUJOVIĆ – Temeljni projekat današnje slavistike

ARHIVA

Radoje RADOJEVIĆ – O jeziku i nacionalnoj (ne)ravnopravnosti u teoriji i praksi

Lingua Montenegrina 26

Sadržaj:

Jelena ŠUŠANJ – O mekome obrazu

Robert BOŃKOWSKI – Dendronimi u službi slovenskih standardnih imena mjeseci

Paulina PYCIA-KOŠĆAK – „Koronarječnik“ u kontekstu poljskog i crnogorskog tvorbenog sustava i pravopisa

Наталя КОНДРАТЕНКО – Комунікативні стратегії взаємодії з адресатом у медіадискурсі (на матеріалі заголовків чорногорських та українських електронних періодичних видань)

Илија ВЕЛЕВ – Кодификацијата на старословенскиот богослужбен и книжевен јазик одразена во македонскиот историскојазичен развој

Milica LUKIĆ – Cyrillomethodiana u svjetlu odnosa dvojice hrvatskih biskupa – Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Antunovića

Mustafa ALENDAR – Jezik kao alat marketinga javnog mišljenja

Haris ĆATOVIĆ – Refleksi kratkog jata u jugoistočnoj Bosni u anketi pitanja o govoru prostoga naroda (1897) i popunjenim upitnicima za ispitivanje bosanskohercegovačkih govora (1975–1986)

Vjekoslav ĐAIĆ & Branimir FELGER & Gordana LESINGER – Semiotička analiza naslovnica dnevnih novina nakon drugostupanjske presude međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju „Prlić i ostali“

Indira ŠABIĆ & Marijana NIKOLIĆ – Opjevana agresija – vulgarizmi i pejorativi u službi stigme i šovinizma na primjeru muzičkih tekstova

Larysa KALMYKOVA & Nataliia KHARCHENKO &Іnna МYSАN – Research on Phraseologisms in the Eastern European Linguistics

Gloria VICKOV – Istraživanja diskursnih oznaka u pisanju na engleskome kao stranom jeziku

Ksenija BENČINA & Ivana MORITZ – Analiza prijevoda pojma pedagog s hrvatskog na engleski jezik u akademskim radovima

Anisa TRBONJA-OMANIĆ – Morfološki kauzativi u njemačkom jeziku

Світлана БИБИК – Концептуальні центри метафорики чорногорської поезії

Sofija KALEZIĆ – Pjesništvo Mirka Banjevića

Andrijana NIKOLIĆ – Dobro i lijepo u djelima Slobodana Zorana Obradovića

Helena DRAGIĆ & Marko DRAGIĆ – Demonic Beings Irudica and Poganica in Old Folks` Beliefs, Incantations, and Prayers

Ante TOPČIĆ – Solomon’s Glass in Žitje Konstantinovo and Hektorovic’s Gobblet in Fishing and Fishermen’s Conversations (Paginirat)

Sandra MILANKO – O hrvatskim varijantama osnivačkog manifesta futurizma

Alen AVDIĆ – Detektivski roman između Moskve i Londona

Aleksandar RADOMAN – Ko je autor Istorije školstva i prosvjete u Crnoj Gori

Lucijana ARMANDA-ŠUNDOV – Dokumenti o vampirima iz 1833. u nadbiskupijskom arhivu u Splitu

Ivan ZYMOMRYA & Olena ZYMOMRYA – Pavlo Holovchuk’s oeuvre: The Context of the Intercultural Interactions of Ukraine and the Balkan region

Aleksandar RADUNOVIĆ – Pozorište u doba korone

Ivana STANIĆ & Silvija HINEK – Učinci novih alata tijekom pandemije Covid-19

GRAĐA

Senada ĐEŠEVIĆ – Kletve iz plavsko-gusinjskoga kraja

PORTRETI

Nikola POPOVIĆ – Stazama Gezemana, Murka, Perija, Lorda ‒ Radosav Medenica kao terenski istraživač

PRIKAZI

Marko DRAGIĆ – Vrijedna monografija o crnogorskoj mitologiji

Adnan ČIRGIĆ – Spomenik dostojan utemeljivača

Aleksandar RADOMAN – Identitetske aporije Milorada Nikčevića: vrijedan prilog odbrani crnogorskoga identiteta

Milica LUKIĆ – „Kruna ćirilometodskih nastojanja“ nove povijesti glagolizma

Adnan ČIRGIĆ – Rekvijem za „XX vek“

Alek BAROVIĆ – Kenneth Morrison ‒ Nationalism, Identity and Statehood in Post-Yugoslav Montenegro

ARHIVA

Milovan RADOJEVIĆ – Dva zabranjena teksta Radoja Radojevića i Danila Radojevića

Danilo M. RADOJEVIĆ – Mitologija pod plaštom nauke

Radoje RADOJEVIĆ – „Istina“ Radivoja Šukovića

Lingua Montenegrina 25

Sadržaj:

Ljudmila VASILJEVA – O udžbeniku „Crnogorski jezik“ za prvi, drugi, treći i četvrti razred gimnazije
Robert BOŃKOWSKI – Cetinjski filološki dani I kao uspješna naučna potvrda misije Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.
Draško DOŠLJAK – Mikrotoponimija Šekulara
Dušanka POPOVIĆ – Jezik u obrazovnoj vertikali
Jasmin HODŽIĆ – Homonimne sintaksičke strukture i dvosmislenost u bosanskom jeziku administracije i prava
Filip GALOVIĆ – Govor Srednjega Lipovca (pored nove kapele).
Gloria VICKOV – Diskursne oznake u teorijskom trokutu (s osvrtom na engleski jezik).
Ганна МАРТИНОВА & Тетяна ЩЕРБИНА – Мішані та мішано-перехідні говірки середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя
Тетяна КУЗНЄЦОВА – Риторика ненависті в сучасних медіа: Український контекст
Daniel SŁAPEK – Il congiuntivo nelle grammatiche d’italiano per stranieri: un’analisi critica dell’introduzione delle forme verbali
Людмила ШИТИК – Синкретичні безсполучникові речення в українській літературній мові
Milan MARKOVIĆ – Prolegomena potisnutoga nasljeđa
Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Književno stvaralaštvo Dušana Đurovića
Андријана НИКОЛИЋ – Два црногорска путописца
Nikola POPOVIĆ & Andrija RADOVIĆ – Lik Relje iz pjesme Sestra Leke kapetana ‒ još jedno tamno mjesto u poeziji starca milije?
Mirta BIJUKOVIĆ-MARŠIĆ & Marina ĐUKIĆ & Luka ALEBIĆ – Književnici i novinske polemike
Eldi GRUBIŠIĆ-PULIŠELIĆ – Pepeljuga i njezine kćeri. Njemački trivijalni ljubavni roman na primjeru Hedwige Courths-Mahler
Dina CVEK – Duhovna razina i magija kao ‘ono neizrecivo’ u Harry Potter svijetu Ima li Harry Potter veze s
kršćanstvom?

Josip MILETIĆ & Tea TEREZA VIDOVIĆ-SCHREIBER – Dalmatia – Bettiza’s lost homeland
Vukota VUKOTIĆ – Sveti Sava – učenik svete braće Ćirila i Metodija, apostola slovenskih
Boban BATRIĆEVIĆ – Od prepreke za špijune sa zapada do simbola razdvajanja i Hladnoga rata
Slobodan JERKOV – Sunovrat guslanja
Ferenc NEMET & Emina BERBIĆ-KOLAR – Hrvatsko-mađarske kulturne veze u svjetlu jezikoslovnog, etnološkog, historiografskog i prevoditeljskog rada doktora Ede Margalića (1849–1940)
Olga IAKOVLIEVA & Viktoriia HRYHORASH – Rituals on Christmas Holidays as a Gender-Marked Discourse in Traditional Ukrainian Culture
Suad BEĆIROVIĆ, Samir LJAJIĆ, Elma ELFIĆ-ZUKORLIĆ, Semrija SMAILOVIĆ – Značaj komunikacije sa zaposlenicima i njen utjecaj na motivaciju

GRAĐA
Гојко Митров КИЛИБАРДА – Из ономастике Вилуса и Грахова..
Milica MUŠIKIĆ – Toponimi sela Liverovići i Bastaje

PORTRETI
Nikola POPOVIĆ – Između metodologije i ideologije ‒ skica za (naučni) portret Radosava Medenice
Novica VUJOVIĆ – In memoriam: Momir M. Marković (1948–2020)

PRIKAZI
Danilo BRAJOVIĆ – Istorijska skica o Crnoj Gori prema albanskoj usmenoj tradiciji
Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Književna zaostavština narodnog guslara Šuća Nurkovića
Milan MARKOVIĆ – Sinteza razvoja metakritičke misli o savremenoj književnoj montenegristici
Aleksandar RADOMAN – Monografija Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine Novice Vujovića – Dragocjen prilog crnogorskoj onomastici

ARHIVA
Danilo RADOJEVIĆ – Koncept neupućenog pisma

Lingua Montenegrina 24

Sadržaj:

Ljudmila VASILJEVA – Razvoj ortografskih normi u slavenskoj onomastici (kraj XX – početak XXI st.)

Deja PILETIĆ – Analiza leksičkog nivoa prevoda diploma i potvrda o stečenom obrazovanju sa italijanskog na crnogorski jezik

Robert BOŃKOWSKI – Język chorwacki, jako język mniejszościowy w ustawach zasadniczych wybranych państw byłej Jugosławii

Ružica ZELJKO-ZUBAC & Senka MARINČIĆ – O njemačkim prefiksalnim glagolima i njihovom prevođenju na hrvatski jezik

Ганна МАРТИНОВА – Фонологічний опис діалекту: До проблеми типології говірок

Alla KALYTA & Aleksandr KLYMENIUK – Speech universals: energetic essence, reasons of generation, research methodology

Мирослава МАМИЧ & Олена ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКА – Юридизація медіапрактики:Лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аспекти (На матеріалі текстів „українського тижня“)

Andrea ROGOŠIĆ – Britanski humor na hrvatski način: prijevodne strategije u podslovljavanju TV serije Only fools and horses

Оксана НАЗАРЕНКО & Світлана ЛАЗАРЕНКО – Стилістичний та комунікативний аспект сучасного українського газетного тексту

Olena MATERYNSKA – Das anthropomorphe bild des krieges in den Deutschen und Ukrainischen massenmedie

Dijana Vučković & Ljiljana Pajović-Dujović – Cul-de-sac pozicija ženskih likova u vampirskim narativima

Nikica MIHALJEVIĆ & Gordana GALIĆ-KAKKONEN – Odjeci djela Vittorija Alfierija u tragedijama

Nepomoceno Orsino i Damiano di Ragusa Marka Antuna Vidovića

Helena SABLIĆ-TOMIĆ & Hrvoje MESIĆ – Novi stari fragmenti prostora: školstvo i kazalište osječkog nutarnjeg grada

Zlata ŠUNDALIĆ – Hoditi k pravim prodikam Božju rič slišati

Daniela ĆURKO – Nana, ou l’immolation d’une reine. Une lecture de Nana d’émile zola

Vedrana Živković-Zebec & Marija Zbožil – Formiranje mladenačkog identiteta u romanima Imaš fejs? i Bacit ću ti kompjuter kroz prozor Jasminke Tihi-Stepanić

Ana MARTINOLI – Muzički program radija B92 kao jezik kulture otpora u Srbiji – muzika u funkciji društvene provokacije i građanske mobilizacije

GRAĐA
Desanka JAUKOVIĆ – Bibliografija italijanističkih priloga (prevoda i napisa) u časopisu Stvaranje (1946–1991)

PORTRETI
Aleksandar RADOMAN – Doprinos Danila Radojevića književnoj montenegristici

Novica VUJOVIĆ – In memoriam: Velikome Katičiću u spomen

Boban BATRIĆEVIĆ – In memoriam: Radoje Pajović (1934–2019)

PRIKAZI
Nikola POPOVIĆ – Vrijedna studija o epici Avda Međedovića

Jakov SABLJIĆ – O monografiji dr Sofije Kalezić

Sofija KALEZIĆ – O monografiji Aleksandra Radomana Savremena književna montenegristika – utemeljivači

Sanja ORLANDIĆ – Jeziku je svejedno

Andrijana Nikolić – Stvaralaštvo crnogorskih spisateljica u naučnoj monografiji dr Sofije Kalezić Minervinim tragom

ARHIVA
Božidar PEJOVIĆ – Tokovi realizma u Crnoj Gori u doba njene samostalnosti

Lingua Montenegrina 23

Sadržaj:

Miomir ABOVIĆ – Upotreba prijedloga vrh(u) u uzročnom značenju u crnogorskom jeziku XIX stoljeća

Adnan ČIRGIĆ – Povodom jednoga prikaza Gramatike crnogorskoga jezika (2010)

Sanja ORLANDIĆ – Halidejev koncept funkcija jezika i primjena toga koncepta u kritičkoj analizi diskursa

Belkisa Dolić – (Sekundarna) fonološka adaptacija germanizama u mjesnome govoru Skokova

Ferenc NEMET & Emina BERBIĆ-KOLAR – Leksikološki i leksikografski prinos Ambrozija Šarčevića jezikoslovlju druge polovice 19. stoljeća s posebnim osvrtom na njegov „školski“ (1893) i „književni“ (1894) rječnik

Мирослава МАМИЧ & Олена ШЕВЧЕНКО-БІТЕНСЬКА – Жіночий журнал як об’єкт лінгвістичної антропології

Sandra LUKŠIĆ – Istraživanje interpersonalnih komponenti jezika u proznom djelu

Sofija KALEZIĆ – Romaneskna trilogija Žarka Vučinića za đecu i mlade

Desanka JAUKOVIĆ – Savremeni italijanski pjesnici u časopisu Stvaranje (1946–1991)

Olivera POPOVIĆ – Jedan italijanski putopis o Crnoj Gori iz 1877. godine

Nikola SUNARA & Marko DRAGIĆ – Vilinski svijet u hrvatskim mitskim predajama te poeziji i prozi Petra Gudelja

Anica BILIĆ – An Imagological Reading of Josip Kozarac’s Tena or How Slavonia Became Unrestrained 

Ethem MANDIĆ – Puškinov roman „Kapetanova kći“ u kontekstu marksističke, formalističke i ruske kritike – Forma, žanr i revolucija

Frano VRANČIĆ – Pjesništvo i ideologija: primjer djela Léopolda Senghora i Aiméa Césairea

Stijepo STJEPOVIĆ – Berceovi Signa Pelagi u kontekstu srednjovjekovne apokaliptične književnosti

Marta BORIĆ-CVENIĆ & Hrvoje MESIĆ – Uloga kreativnih industrija u brendiranju i oblikovanju slike grada

Sava KOVAČEVIĆ – Konceptualni okvir i uloga neformalnog obrazovanja u nastavnom procesu

Tamara ZADRAVEC – Potreba za digitalizacijom knjižnične građe u knjižnici Franjevačkog samostana u Osijeku

Valentina MAJDENIĆ & Andrea VUČETIĆ – Što poručuju Oddbodsi: primjer neprimjerene neverbalne komunikacije

GRAĐA

Новица ВУЈОВИЋ – Топоними села Вучи До 

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – In memoriam Josip Silić (1934–2019)

Aleksandar RADOMAN – In memoriam Danilo Radojević (1932–2019)

PRIKAZI

Pavle GORANOVIĆ – O jeziku i mišljenju, slovesno

Sofija KALEZIĆ – Gradačka autobiografija Borislava Jovanovića

Aleksandar RADOMAN – Dragocjen prilog proučavanju Pekićeva književnog prvijenca

Aleksandra Nikčević-Batrićević – Ivan Boland: Unutar istorije 

Sofija KALEZIĆ – Vrijedan doprinos crnogorskoj kulturologiji

Goran SEKULOVIĆ – Hronika naše pradomovine Duklje

ARHIVA

Danilo RADOJEVIĆ – O pojavi lika Miloša Obilića kao mitskog junaka u svijesti Crnogoraca

Vojislav P. NIKČEVIĆ – Riječ na promociji knjige Crnogorska literatura i tradicija Danila Radojevića

Lingua Montenegrina 22

Sadržaj:

Vesna Bulatović – Negramatičnost aorista u izričnim rečenicama u crnogorskom jeziku
Vjekoslav Đaić & Branimir Felger & Gordana Lesinger- Persuazija i izbori: audiovizualni elementi uvjeravanja birača u službenim promotivnim spotovima Marine Le Penu na predsjedničkim izborima u Francuskoj
Marijana Javornik-Čubrić – Što je pravna lingvistika
Olena MYKHAILENKO – Modern popular science translations: The new digital age
Никола ПОПОВИЋ – Између вуковске поетике и николајевске оџаклије ‒ Љубишина књижевна школа
Sofija KALEZIĆ – Stvaralaštvo za đecu i mlade Dušana Đurišića
Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ -Literarne osobenosti romaneskne kvintologije Dragomira Ćulafića
Tina Varga Oswald & Marijana Bošnjak – Uloga jednostavnih oblika u Andrićevom romanu Na Drini ćuprija
Ethem MANDIĆ – Intertekstualnost i uticaj (Prilog komparativnim istraživanjima)
Andrijana Nikolić – Kantova metafizika morala u romanu Milana Kundere Nepodnošljiva lakoća postojanja
Hrvoje MESIĆ – Prostorna humanistika: mapiranje nevidljivih prostora-spavača
Patrick LEVAČIĆ & Tomislav KRPAN – Reiseberichte über Dalmatien in Deutscher und Französischer sprache
Ivana STANIĆ & Izabela MLINAREVI & Ana GLOBOČNIK-ŽUNAC – Značaj medijskih kompetencija kao smjernica za postizanje prepoznatljivosti
Anela NIKČEVIĆ-MILKOVIĆ & Jasminka BRALA-MUDROVČIĆ – Konceptualizacija psihologije čitanja i pisanja sa implikacijama za poučavanje
Снежана Савкић – Стереографски простори писања

GRAĐA
Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju pjesmarice Andrije Balovića iz Arhiva HAZU u Zagrebu

PORTRETI
Aleksandar RADOMAN – Doprinos Milorada Nikčevića savremenoj književnoj montenegristici

PRIKAZI
Aleksandar ČOGURIĆ – Ilustrovana antologija crnogorskih bajki – prva ovako napravljena za đecu
Sofija KALEZIĆ – O knjizi Milana Markovića Dekonstrukcija hrišćanskoga mita u Pekićevu „Vremenu čuda“
Aleksandar RADOMAN – Vrijedan doprinos savremenoj crnogorskoj humanistic

ARHIVA
Нико С. МАРТИНОВИЋ – Стара и нова црногорска књижевност
Jezik kao domovina Deklaracija crnogorskog pen Centra o ustavnom položaju crnogorskog jezika

Lingua Montenegrina 21

Sadržaj:

Miomir ABOVIĆ – Karakteristike glagolske rekcije u crnogorskom jeziku XIX i početka XX vijeka
Vesna BULATOVIĆ & Dragana ČARAPIĆ – Gender: social or linguistic?
Nina MANCE – Frazemi u Pričama iz davnine
Jovana ĐURČEVIĆ – Lexical Borrowing Throughout the History of English
Ružica ZELJKO-ZUBAC – O imeničkim umanjenicama u njemačkom i hrvatskom jeziku
Ніна ІЩЕНКО – Оцінні складові конотації: оцінний компонент у структурі слова і оцінне значення
Jelena PRALAS – Politika i prevođenje: Uloga prevodioca u prevođenju romana Bodljikavo prase Džulijana Barnsa
Boban BATRIĆEVIĆ – Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje njegoševa lika i djela u političkoj propagandi i diskursu vlasti u Crnoj Gori od 1989. do 2013. godine
Sofija KALEZIĆ – Romani za đecu i omladinu Anta Staničića
Olivera POPOVIĆ – Putopisno upoznavanje Italijana sa Crnom Gorom
Maja MRĐENOVIĆ – Pojam ljubavi u Bibliji
Marijana TERIĆ – Elementi fantastike kao estetski aspekti književnog djela
Daniela ĆURKO – L’intertextualité de l’esthétique schopenhauerienne dans L’OEuvre d’Émile Zola
Antonela MARIĆ – Groteskni elementi u odabranim hrvatskim i talijanskim dramama s početka XX stoljeća. Interpretacija i intertekstualnost.
Ivana MIKULIĆ – Kratek zavjetek zrokov ili o konverziji u službi kontroverzije
Helena SABLIĆ-TOMIĆ & Hrvoje MESIĆ – Genius loci osječkog nutarnjeg grada
Dubravka BRUNČIĆ – Pamćenje ženskih iskustava prvoga svjetskog rata u prozama Verke Škurla-Ilijić i Marije Tucaković-Grgić
Ana SARIĆ – Kulturni sadržaji u osnovnoškolskim udžbenicima njemačkog jezika
Valentina MAJDENIĆ & Ana-Marija BELCAR – Primjerenost dnevnih televizijskih sadržaja djeci mlađe školske dobi

GRAĐA
Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju pjesmarice Julija Balovića iz arhiva HAZU u Zagrebu

PORTRETI
Aleksandar RADOMAN – Doprinos Sretena Perovića književnoj montenegristici
Milorad NIKČEVIĆ – In memoriam: Milan Moguš (1927–2017)

PRIKAZI
Aleksandar ČOGURIĆ – LJEPOTA OD SVIJETA – antologija velike kulturološke vrijednosti
Saša KNEŽEVIĆ – Boban Batrićević: „Bog našeg nacionalizma“, Podgorica – Cetinje, 2018.
Aleksandar RADOMAN – Vrijedna teatrološka monografija
Sofija KALEZIĆ – Dimitrije Popović – Eros, krv i svetost
Milica LUKIĆ – Milorad Nikčević, Crnogorske filološke studije – status i recepcija, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2017.
Vera BLAŽEVIĆ-KREZIĆ – Znanstvena istraživanja međunacionalnih i kulturalnih veza
Džon RODŽERS – Crnogorsko-engleski/ Englesko-crnogorski fudbalski rječnik
Haris ĆATOVIĆ – Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik XI
Jelena KNEŽEVIĆ – Argumentacija za odbranu metoda humanistike u istraživanju nacionalnih tema

ARHIVA
Sreten PEROVIĆ – Crnogorska književnost

Lingua Montenegrina 20

Sadržaj:

David CRYSTAL – Why care about Libraries?

Vukić PULEVIĆ – Uz projekat fitonimi Crne Gore

Robert BONJKOVSKI – Crnogorski jezik pri kraju XX i na početku XXI vijeka

Miomir ABOVIĆ – Forme jezičke konceptualizacije stvarnosti – na razini prijedložno-padežne konstrukcije – u crnogorskom jeziku XIX i početka XX vijeka u poređenju s aktuelnim sinhronijskim stanjem crnogorskog jezika; segment jednovjekovne evolucije crnogorskog jezika

Симон САЗДОВ – Феминативите во македонскиоти во црногорскиот јазик

Bojan Belić – Bosnian, Croatian, Montenegrin, and Serbian in U.S. College Classrooms

Hasnija MURATAGIĆ-TUNA – Valorizacija govorne i pisane riječi Ćamila Sijarića

Milenko A. PEROVIĆ – Hajdegerova kritika filozofije jezika

Людмила ВАСИЛЬЄВА – Вокатив в українській і хорватській мовах: морфологічні, просодичні ознаки, особливості вживання (на тлі інших слов’янських мов)

Марјан МАРКОВИЌ – Балкански карактеристики на македонскиот јазик

Marko JESENŠEK – Temlinov Mali katechismus i Kardošev D. Luther Martina Máli kǎtekismus

Jasmin HODŽIĆ – Kontekstualna determiniranost sintaksičke homonimije u bosanskom jeziku

Ireneusz KIDA – Zwyczaje Estów według relacji podróżnika Wulfstana

Olga A. KRAPIVKINA – On the Evolutionary Development of Legal Discourse Practices (Case Study of the Name Race)

Nevena JURIŠIĆ-BOROZAN – Etimološka obrada srednjovjekovnog toponima Tilagus (Telašćica)

Marijana BAŠIĆ & Sanja BARIČEVIĆ – Uporabne inačice množinskih oblika ojkonima zadarskoga područja

Indira ŠABIĆ & Marijana NIKOLIĆ – Jezik prostora i hodonimi Bosne i Hercegovine – (socio)onomastički pristup

Milan MARKOVIĆ – Moć pisma u Smrti na Hinomu

Boban BATRIĆEVIĆ – Korišćenje Njegoševa lika i djela u Crnoj Gori kod okupatora i kvislinga u toku Drugoga svjetskog rata

Vedad SPAHIĆ – Tanji kraj teleskopskog stika

Marko DRAGIĆ & Dijana MIŠETIĆ – Zvonimirova kletva u predajama, povijesti i romanu „Prosjaci i sinovi“ Ivana Raosa

Antonija HULJEV & Mirta BIJUKOVIĆ-MARŠIĆ – Obitelj u bajkama Ivane Brlić-Mažuranić objavljenima u periodici i nakon autoričina života

Јована НИКОЛИЋ – Експеримент над текстом, радикализам и стилске оријентације „младе српке прозе“ у причама из Глосолалије Саве Дамјанова

Kristina PETERNAI-ANDRIĆ – Modeli književne povijesti, pripovijedanje i identitet

Sandina HERIĆ & Eldi GRUBIŠIĆ-PULIŠELIĆ – U potrazi za „drugim“: slika orijentalne žene u putopisima njemačkih autorica

Jelena OTAŠEVIĆ – Engleski romantičarski koncept u prevodu na srpskohrvatski jezik

Stevo VUČINIĆ – Barski ili Parčićev glagoljski misal na staroslovenskom jeziku

Srđa MARTINOVIĆ – Vojno obrazovanje u Crnoj Gori do 1916. godine

Aleksandra BLAGOJEVIĆ & Vukota VUKOTIĆ – Slučaj spiritizma u Knjaževini Crnoj Gori

Marijana TERIĆ – Pisanje i čitanje kao proces oblikovanja teksta

Aleksandra RADOMAN-KOVAČEVIĆ – Liderske vještine nastavnika i kvalitet nastavnoga procesa

GRAĐA

Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju pjesmarice Nikole Mazarovića iz nadžupskoga arhiva u Perastu

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Asima Peca crnogorskoj dijalektologiji

Novak KILIBARDA – Imponujuća ličnost Nika S. Martinovića

Aleksandar RADOMAN – In memoriam: Krsto Pižurica

PRIKAZI

Ljiljana PAJOVIĆ-DUJOVIĆ – Povodom biranih djela Novaka Kilibarde

Marijana TERIĆ – Milorad Nikčević: Crnogorske filološke teme

Aleksandar RADOMAN – Nova monografija o Ljetopisu popa Dukljanina: izuzetan prilog crnogorskoj medievistici

Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Borislav Jovanović – Zamak Mišela De Montenja

ARHIVA

Krsto PIŽURICA – Jedna intima (i jedna pjesma) Vladike Rada

Danilo RADOJEVIĆ – Na udaru srpskog jezičkog „kulturtregerstva“

Lingua Montenegrina 19

Sadržaj:

Milenko A. PEROVIĆ – Filozofija jezika u Platonovom Kratilu

Miomir ABOVIĆ – Kongruencija sa složenim skraćenicama i nazivima jedne vrste kolektiva; kolebanje u vezi sa istom i normativni aspekt ove pojave

Serhii PETRENKO & Maryna ANTONOVA – Linguistic Means of Knowledge Representation in Literary Criticism

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ – Fonetsko-fonološke osobitosti pravnih dokumenata iz XIII stoljeća

Ružica ZELJKO-ZUBAC – Složeni pridjevi koji opisuju boje u njemačkom i njihova prijevodna ostvarenja u hrvatskom jeziku

Aleksandra KNOLL – Značenja španjolskog prijedloga sobre i njegovi prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Aleksandar ČOGURIĆ – Ženidba Smailagić Meha – izraz orijentalno-islamskoga duhovnoga i religijskoga nasljeđa u Crnoj Gori

Vladimir VOJINOVIĆ – O romanu Zaloga Vladimira Mijuškovića

Milan MARKOVIĆ – Čudo u Jabneluili neka stari Bog ustupi mjesto novom

Marijana TERIĆ – „Odlazak u drugo tijelo“ put do besmrtnosti / samospoznaje?

Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ – Novo ruho starih priča – Iščašene Bajke Dragana Radulovića

Sofija KALEZIĆ – Life lift Slavice Perović − priča o svima nama

Slađana KAVARIĆ – Uzroci političko-kritičke prakse u djelima Emila Siorana

Adnan HASANOVIĆ & Amela LUKAČ-ZORANIĆ – „Nestanak“ prošlosti u romanu Floberov papagaj

Boban BATRIĆEVIĆ – Kako je sve počelo – Njegošev lik u službi promocije Danila I Petrovića

Srđa MARTINOVIĆ – Doprinos vojne elite JNA iz Crne Gore kulturnom i naučnom stvaralaštvu

Stevo VUČINIĆ – Kur’an Husein-paše Boljanića

Ivana ODŽA – Žena u tradicijskoj kulturi Dalmatinske zagore

GRAĐA

Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju pjesmarice Krsta Mazarovića iz nadžupskoga arhiva u Perastu

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Milije Stanića crnogorskoj dijalektologiji

PRIKAZI

Milorad NIKČEVIĆ – Vanda Babić, Kulturalno pamćenje – ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke, hnvcg, Tivat, 2016.

Milica NIKOLIĆ – Osvrt na knjigu Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića

Nikola POPOVIĆ – Trijumf montenegristike

Aleksandar RADOMAN – Unutrašnja strana vremena Marijane Terić

Marijana TERIĆ – Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića FCJK, Cetinje, 2016.

Biljana MIRANOVIĆ – Monografija Dukljanski knez Sveti Vladimir

ARHIVA

Vojislav P. NIKČEVIĆ – Geneza, funkcije i značenja teme „Istraga poturica“ u Gorskom vijencu

Lingua Montenegrina 18

Sadržaj:

Milenko A. PEROVIĆ – Humboltovo zasnivanje filozofije jezika (II dio)
Miomir ABOVIĆ – Funkcionalni i značenjski aspekti upotrebe veznika te i đe (gdje) u crnogorskim tekstovima XIX vijeka i početka XX vijeka
Stevo VUČINIĆ – Zetski jevanđelistar ili Miroslavljevo jevanđelje
Sait Š. ŠABOTIĆ – O porijeklu i značenju imena Bihor
Katarina LOZIĆ-KNEZOVIĆ & Marija RADOSTIĆ – Toponimija naselja Gata
Nikolina PANDŽA & Boris BLAŽEVIĆ- Elipsa kao vrsta semantičkih promjena njemačkih posuđenica u romanu Zvonimira Majdaka Kužiš, stari moj
Vlasta RIŠNER & Maja GLUŠAC Velik nesklad oko opisa malih vrsta riječi – Prilozi i prijedlozi u hrvatskoj normativnoj literaturi
Antonija ŠARIĆ – Pogreške prilikom postavljanja pitanja u pismenim ispitima njemačkog jezika na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek
Aleksandar ČOGURIĆ – Ženidba Smailagić Meha – spjev kao izraz kulturnoga nasljeđa
Ethem MANDIĆ – Košmar porodice Kuč (Crnoturci – san i jazija Huseina Bašića)
Olivera POPOVIĆ – Putovanje jednog nadbiskupa u Crnu Goru 1885. godine
Tamara JOVOVIĆ – Toni Morison i postmoderni ropski narativ
Vesna TRIPKOVIĆ-SAMARDŽIĆ – Tenesi Vilijams: Doprinos razvoju američke drame i filma
Janko LJUMOVIĆ – Proživljavanje, osporavanje i konstituisanje kulturne produkcije i društvena promjena – savremeni aspekti kulturne politike u Crnoj Gori
Saša KNEŽEVIĆ & Srđa MARTINOVIĆ – Neke osobenosti vojne terminologije crnogorske vojske
Radenko ŠĆEKIĆ & Željko RUTOVIĆ – Politički diskurs – od komunikacije do manipulacije

GRAĐA

Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Izvještaj o proučavanju Zbornika Nikole Burovića iz zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu
Svetlana SEKULIĆ – Toponimija Bandića

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Draga Ćupića crnogorskoj dijalektologiji
Aleksandar RADOMAN – Doprinos Slobodana Tomovića književnoj montenegristici
Nikola POPOVIĆ – Crnogorska poezija u interpretaciji Miroslava Đurovića
Aleksandar RADOMAN – In memoriam: Svetozar Koljević
Boban BATRIĆEVIĆ – In memoriam: Dušan Dujo Martinović

PRIKAZI

Krsto PIŽURICA – Adnane, Adnane, još je rano za tužbalicu
Boban BATRIĆEVIĆ – Crnogorska usmena tužbalica Adnana Čirgića
Никола ПОПОВИЋ – Пјесничке дубине „Jужнога нарјечја“
Krsto PIŽURICA – Prvenče koje nagovještava darovitost
Marijana TERIĆ – Studije o starijoj crnogorskoj književnosti Aleksandra Radomana
Marijana TERIĆ – Razvoj crnogorske književnosti za đecu i omladinu

ARHIVA

Слободан ТОМОВИЋ – Поговор
Radoje RADOJEVIĆ – Filozofsko determinisanje čojstva
Milorad NIKČEVIĆ – Crnogorsko-makedonske spone u svjetlosti Vladimira Dukljanskog

Lingua Montenegrina 17

Sadržaj:

Milenko A. PEROVIĆ – Humboltovo zasnivanje filozofije jezika (I dio)
Dubravko JAKIĆ – Jezičke osobitosti ktitorskog natpisa zetskog episkopa Neofita
Milica LUKIĆ & Vera BLAŽEVIĆ-KREZIĆ – Glagoljanje grafita
Silvija ĆURAK – Ima li nezamijenjenoga jata u današnjim govorima našičkoga kraja?
Aleksandar ČOGURIĆ – Ženidba Smailagić Meha – spjev kao dio epskoga nasljeđa
Aleksandar RADOMAN – Lukrecija ili Trojo i kotorska svakodnevica ranoga novovjekovlja
Ethem MANDIĆ – Pričanje i pripovijedanje kao opsesija u djelima Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića
Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Svjedočanstva o pobuni
Zlata ŠUNDALIĆ – Sekundarni žanrovi u Odmetniku
Marijana TERIĆ – „Gospođa Bovari – to sam ja“
Aida DŽIHO-ŠATOR – Fragmentacija kao metafiktivna tehnika u romanu Zlatna bilježnica
Maja ADŽIJA – Percepcija budućnosti i elementi utopije u mislima Virginije Woolf
Boban BATRIĆEVIĆ – Polemika Rista Dragićevića i Mihaila Lalića o čuvanju crnogorskoga kulturnog nasljeđa
Srđa MARTINOVIĆ – Učešće crnogorske vojne elite u kulturno-javnome životu Knjaževine i Kraljevine Crne Gore i njihovi memoarski spisi
Vukota VUKOTIĆ – „Proricanje na mač“ – jedan zaboravljeni crnogorski običaj

GRAĐA

Bojan MITROVIĆ – Tomazeo, Širović i Bokeljski/Krivošijski ustanak 1869–1870
Novica VUJOVIĆ – Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine

PORTRETI

Boban BATRIĆEVIĆ – Naš brat na zapadu: František Šistek kao montenegrist i značaj njegova metodološkoga pristupa izučavanju crnogorske prošlosti i njenoga identiteta
Adnan ČIRGIĆ – Dragoljub Petrović proučavalac govora crnogorskoga jezika
Novica VUJOVIĆ – Stjepanu Damjanoviću povodom 70-godišnjice života
Vladimir VOJINOVIĆ & Novica VUJOVIĆ – Śećanje na naučnika Vuka Minića
Momir M. MARKOVIĆ – In memoriam: Vojislav Vulanović (1931–2016)

PRIKAZI

Adnan ČIRGIĆ – Leksikografski poduhvat dostojan Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
Jelena ŠUŠANJ – Biseri od a do vuščija
Čedomir BOGIĆEVIĆ – Povodom knjige Tako je govorio Rotković

ARHIVA

Vuk MINIĆ – Tragajući za lelekom

Lingua Montenegrina 16

Sadržaj:

Miomir ABOVIĆ – Od glumišta i spinovanja javnosti do nekih postupaka u strukturiranju klauza – put od odsustva smisla za jezičku kreaciju do jezika kao instrumenta prikrivanja i obezličavanja

Petar LEKIĆ – O jednom toponimu u tri povelje manastira Vranjina

Belkisa DOLIĆ- Uloge diskursnih oznaka u naučnome funkcionalnom stilu

Perina Vukša NAHOD & Bruno NAHOD – Frazeologija mjesnoga govora Komazina

Indira ŠABIĆ – Onomastika srednjovjekovne Bosne i Huma kao stjecište etničkih, jezičkih, vjerskih i kulturnih prilika

Milica LUKIĆ & Vera BLAŽEVIĆ KREZIĆ – „Idealističke teze“ o jeziku Vjekoslava Babukića

Stijepo STJEPOVIĆ – Kratka usporedba slavenske i romanske antroponimije Raba i Zadra sredinom 14. stoljeća

Emina BERBIĆ KOLAR & Ivana MIHIĆ – Jezična determiniranost slavonskih zidnjaka

Anela MATELJAK POPIĆ – Đuro Rapić kao propovjednik 18. stoljeća

Aleksandar RADOMAN – Prikazanje muke Jezusove Ivana Antuna Nenadića u crnogorskoj baroknoj književnosti

Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Tragovima drevnih zapisa (proza Dragane Kršenković-Brković)

Ethem MANDIĆ – O stvaralaštvu Aleksandra Lesa Ivanovića

Anka VUČINIĆ-GUJIĆ – Poetička polazišta srednje i mlade generacije crnogorskih postmodernih liričara

Lejla VESKOVIĆ – Nova čitanja romana Lelejska gora Mihaila Lalića

Edim ŠATOR – Elipsa u poeziji Skendera Kulenovića

Jasminka BRALA MUDROVČIĆ – Prozno stvaralaštvo Milana Kranjčevića

Lucijana ARMANDA ŠUNDOV – Između fikcije i stvarnosti: Lik Kristofora Kolumba u hrvatskim dramama

GRAĐA

Novica VUJOVIĆ – Hrišćanska (kalendarska) imena u crnogorskome imenoslovu

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Josipa Ribarića crnogorskoj dijalektologiji

PRIKAZI

Novica VUJOVIĆ – Vrijedan doprinos proučavanju jezika Petra II Petrovića Njegoša

Marijana TERIĆ – Božidar Šekularac: Razvoj pismenosti u Crnoj Gori, FCJK, Cetinje, 2014.

Boban BATRIĆEVIĆ – Ogledi o Njegošu Savića Markovića Štedimlije

ARHIVA

Danilo RADOJEVIĆ – Pismo Veselinu Đuranoviću

Aleksandar IVANOVIĆ – Ima riječ… Aleksandar Ivanović

Lingua Montenegrina 15

Sadržaj:

Ilija VELEV – Sv. Konstantin-Kiril i Metodij kako afirmatori na slovenskata civilizacija, kultura i pismenost

Miomir ABOVIĆ – Ekstenzija značenja kod prijedloga; neprimarno značenje prijedloga osim, pored, kod, kraj, mimo i prijedloga do u b/cg/h/s jeziku

Novica VUJOVIĆ – Dijalekatski rječnici i njihov značaj

Miloš KRIVOKAPIĆ – Upotreba veznika u jeziku serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828) i u crnogorskim govorima

Milica LUKIĆ & Vera BLAŽEVIĆ-KREZIĆ – Parčićeva koncepcija obnove staroslavenskih liturgijskih knjiga u XIX stoljeću

Loretana FARKAŠ & Silvija ĆURAK – Klaićevo Bizovačko narječje i današnji podravski govori slavonskog dijalekta

Tanja BREŠAN-ANČIĆ – Pravopisna previranja u Dalmaciji 60-ih i 70-ih godina 19. stoljeća

Marijana TERIĆ – Rukopis dr Jovana Kujačića iz 1950. godine

Vukota BABOVIĆ – Beśede o Lelejskoj gori

Danilo RADOJEVIĆ – Savić Marković Štedimlija o Njegošu i Crnoj Gori njegova vremena

Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Crnogorska književnost za djecu i omladinu: odlike i predstavnici

Anka VUČINIĆ-GUJIĆ – Poetičke dominante Triptihona iz nacionalne biblioteke Mladena Lompara

Lejla VESKOVIĆ – Nova crnogorska književnost kao hronika posljednjih balkanskih ratova

Vladimir VOJINOVIĆ – Novo čitanje crnogorske usmene proze

Tijana RAKOČEVIĆ – Poslanice Petra I kao estetski proizvod

Sanja VOJINOVIĆ & Marko DRAGIĆ – Značaj tradicije u prozi Mirka Kovača

Milorad NIKČEVIĆ – Teorijsko-metodološke refleksije o književnoj tradiciji i teoriji literarnih / kulturoloških uticaja, veza i odnosa

Sreten ZEKOVIĆ –  Je li Njegoševa mudrost eklektika, sinkretizam, zvanično hrišćanstvo i u službi konzervativnog starog poretka?

Ethem MANDIĆ – Pojam igre u romanu Školice Hulija Kortasara

Lucijana ARMANDA – Kako vidimo druge: Amerikanci u hrvatskim dramama

Marko EK & Tina VARGA-OSWALD – Nádasev doprinos „retorici postmoderne“ u romanu Divna povijest fotografije

GRAĐA

Zlata ŠUNDALIĆ & Anela MATELJAK-POPIĆ – Vjerska knjiga u Slavoniji 18. stoljeća

Novica VUJOVIĆ – Prilog izradi imenoslova

PORTRETI

Aleksandar RADOMAN – In memoriam: Milorad Stojović

Adnan ČIRGIĆ – Dragomir Vujičić i crnogorska dijalektologija

Novica VUJOVIĆ – Alija Džogović onomastičar

PRIKAZI

Aleksandar RADOMAN – Kapitalna sinteza makedonskoga književnog srednjovjekovlja

Nikola POPOVIĆ – Vrijedan doprinos crnogorskoj komparatistici i njegošologiji

Marijana TERIĆ – Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Njegošu je mjesto u raju poezije, a ne u paklu politike

ARHIVA

Josip HAMM – Crnogorsko t, d + jat > ć, đ

Miroslav ĐUROVIĆ – Otkud Crnogorci u Istoriji srpske književnosti Jovana Deretića?

Lingua Montenegrina 14

Sadržaj:

Novica VUJOVIĆ – Prilog crnogorskoj onomastičkoj bibliografiji

Cvijeta BRAJIČIĆ – Italijanizmi u jeziku Petra I Petrovića

Marijana TOMELIĆ ĆURLIN & Anita RUNJIĆ-STOILOVA – Čista drugost, drugost od više njih kao informacija

Gordana BOJIČIĆ – Gramatička kompetencija i pojmovi eksplicitnog i implicitnog gramatičkog znanja

Jasminka BRALA-MUDROVČIĆ – Štokavski toponimi Gacke doline (zapadni dio Like)

Josip MILETIĆ & Predrag BEJAKOVIĆ – Kvalitetna komunikacija na hrvatskom jeziku – ključna kompetencija u poduzetništvu

Vesna KILIBARDA – Italijanski naslovi Njegoševe biblioteke

Ana BEDE – Identitetne kategorije ženskih likova u Gorskom vijencu Petra II. Petrovića Njegoša

Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Književno djelo Nikole Lopičića

Dragana KRŠENKOVIĆ-BRKOVIĆ – Feministička revizija mitologije: razbijanje patrijarhalnih obrazaca identifikacije žene u klasičnim bajkama

Svetlana ČABARKAPA – Autopoetički stavovi u romanu Uvod u drugi život Mirka Kovača

Marijana TERIĆ – Definisanje fantastike u južnoslovenskoj književnosti. Milorad Pavić kao tvorac postmoderne fantastike

Ana PENJAK – The Body Makes the Writing: Discourse of Power and the Body in William Shakespeare’s Titus Andronicus

Spomenka DELIBAŠIĆ – Le surrealisme et Une action d’ordre mystique: Le tresor des jesuites (1929) Et Pleine Marge (1940)

Frano VRANČIĆ – Aimé Césaire, chantre de la négritude

GRAĐA

Radoje RADOJEVIĆ & Danilo RADOJEVIĆ & Ksenija LAZIĆ – Prilog bibliografiji Branka Vukovića

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Radomira Aleksića proučavanju crnogorskih govora

Aleksandar RADOMAN – Lalićevi romani u interpretaciji Krsta Pižurice

PRIKAZI

Marijana TERIĆ – Crnogorska književnost u makedonskome ogledalu Nauma Radičeskog

Ethem MANDIĆ – Metodičke i metodološke književno-problemske studije – inovatorska knjiga Milorada Nikčevića

ARHIVA

Asim PECO – O Rečniku Njegoševa jezika

Lingua Montenegrina 13

Sadržaj:

Cvijeta BRAJIČIĆ – Italijanizmi u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Miomir ABOVIĆ – O nekim aspektima upotrebe i značenja veznikâ gdje, iako (mada) i jer 

Stijepo STJEPOVIĆ – Romanstvo i slavenstvo srednjovjekovnih rapskih obitelji

Milica LUKIĆ & Vera BLAŽEVIĆ-KREZIĆ – Rukopisna staroslavenska gramatika D. A. Parčića

Zarija BRAJOVIĆ – Osvrt na strukturu složenica u srednjovjekovnoj albanskoj onomastici

Dragana ČARAPIĆ – Sinonimija iz ugla anglističkih lingvističkih teorija

Sonja ŠPADIJER – Somatizmi u francuskome jeziku: semantičko-sintaksički modeli

Lili KARAPETYAN – Pragmatic Failures in Cross-Cultural Communication: Their Causes and Prevention

Danilo RADOJEVIĆ – Dva zapisa o Njegošu

Катица ЌУЛАВКОВА – „Горски венец“ на македонски јазик, прочитан од временска и вредносна дистанца

Sofija KALEZIĆ-ĐURIČKOVIĆ – Umjetnost pripovijedanja Čeda Vukovića

Sanela POPOVIĆ & Marko DRAGIĆ – Tradicijski odgoj djece u poslovicama Livna

Selma RALJEVIĆ – Polifonija identiteta u odabranim djelima Williama Faulknera i Meše Selimovića

Frano VRANČIĆ – Senghor, poète noir

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Treća dopuna fitotoponimiji i zootoponimiji Crne Gore

Miro M. RADOJEVIĆ – Toponimija sela Mokro kod Šavnika

Vesna KILIBARDA – Njegoš na italijanskom jeziku: prevodi i napisi – bibliografija

Senada ĐEŠEVIĆ – Plavsko-gusinjski usmenoknjiževni prilozi

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Toma Brajkovića crnogorskoj dijalektologiji

Aleksandar RADOMAN – In memoriam: Naume Radičeski

PRIKAZI

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Bibliografija Njegoš, tom I – IV

Danilo RADOJEVIĆ – Monografija o Njegošu P. A. Lavrova na crnogorskom jeziku

Tina VARGA-OSWALD – Hrvatski i crnogorski književno-kulturni smjerokazi Milorada Nikčevića

Milena IVANOVIĆ – Nijesu svi stereotipi o Balkanu loši

Aleksandar RADOMAN – Novi doprinos tumačenju crnogorsko-hrvatskih kulturnih veza

ARHIVA

Miroslav ĐUROVIĆ – Crnogorska poezija opet prećutana

Lingua Montenegrina 12

Sadržaj:

Josip SILIĆ – Još jedan prilog tezi o različitosti standardnoga jezika i jezika umjetničke književnosti

Adnan ČIRGIĆ – Neke fonološke i morfonološke osobine jezika Petra II Petrovića Njegoša u odnosu na crnogorske govore (s posebnim osvrtom na njeguški govor)

Indira SMAJLOVIĆ-ŠABIĆ  – Analiza priložnih izraza bosanskohercegovačkoga srednjovjekovnog epigrafikona

Milica LUKIĆ & Jasna HORVAT – Glagoljica Konstantina Ćirila i Ars Magna Tamóna Lulla – paradigme semiotičkog komuniciranja

Ružica ZELJKO-ZUBAC – O načinima intenziviranja njemačkih pridjeva i njihovim prijevodnim ekvivalentima u hrvatskom jeziku

Sonja ŠPADIJER – Prefaces des dictionnaires phraseologiques: Est-ce un genre a part entiere? Aperçu sur les ressemblances et les differences entre les expressions idiomatiques et les proverbes

Danilo RADOJEVIĆ – Njegoš kao vladika

Vesna KILIBARDA – Njegoš i Dante

Patrick LEVAČIĆ – Dramatičnost u francuskim putopisima po Crnoj Gori u razdoblju Fin du sièclea

Vladimir VOJINOVIĆ – Otklon-pripovijetke Kopitovića, A. Nikolaidisa i Spahića

Krešimir ŠIMIĆ – Religiozna lirika Mavra Vetranovića

Vanda BABIĆ & Danijela DANILOVIĆ – Demonološki zapisi i oblici u Zborniku za narodni život i običaje (II)

Amra MEMIĆ – Duško Anđić ili političko Jedilište kao surova refleksija bosanske sudbine

Stijepo STJEPOVIĆ & Ana STJEPOVIĆ – Jungova analitička psihologija i arhetipovi kolektivno nesvjesnog u romanu Sto godina samoće 

Jovana SLIJEPČEVIĆ – Žorž Sand i Pitanja umjetnosti i književnosti

Saša BRAJOVIĆ – Blažena Ozana Kotorska. Konture identiteta

GRAĐA

Ibrahim REKOVIĆ – Izreke, kletve i blagoslovi plavsko-gusinjskoga kraja

Petar LEKIĆ – O jednom tumačenju etimologije toponima Tomići u Crmnici

PORTRETI

Marjana ĐUKIĆ – Mišel Oben njegošolog

Adnan ČIRGIĆ – Radosav Bošković kao proučavalac crnogorskih govora

Krsto PIŽURICA – Milorad Stojović – književni kritičar i esejista

Vladimir VOJINOVIĆ – Montenegrističke studije akademika Radomira V. Ivanovića

Adnan ČIRGIĆ – In memoriam Radoslav Rotković

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – In memoriam dr Biljana Milatović

PRIKAZI

Milica LUKIĆ – Još jedna o crnogorskoj književnoj povijesti

Violeta PIRUZE-TASEVSKA – Prva knjiga Istorije crnogorske književnosti

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Njeguški rječnik, izvornom strukturom – ka jezičkome originalu

Danilo RADOJEVIĆ – Antun Barac o Njegošu

Zarija BRAJOVIĆ – Vrijedan doprinos crnogorskoj onomastici

Aleksandar RADOMAN – Dramska baština u novome svijetlu

Krsto PIŽURICA – Knjiga o gladi dr Boža Vukovića

ARHIVA

Лазар ТОМАНОВИЋ – Мало о правопису

Danilo RADOJEVIĆ – Odboru za podizanje Njegoševog mauzoleja na Lovćenu

Radoslav ROTKOVIĆ – Ništa nije strašnije od neznanja kad je aktivno

Lingua Montenegrina 11

Sadržaj:

Josip SILIĆ – Dvije rekonstrukcije jezika Gorskoga vijenca Petra Petrovića Njegoša

Bernardina PETROVIĆ & Ivana PETRANOVIĆ – Turcizmi u djelima triju požeških pisaca 19. stoljeća

Marijana TOMELIĆ-ĆURLIN & Dijana ĆURKOVIĆ – Jezik, virovanja i zaviti na Pelješcu

Sonja ŠPADIJER – Kategorija kauzativnosti i hipotetičke klauze uvedene veznikom si u francuskome jeziku

Bernardina PETROVIĆ & Ivana NOSIĆ – Naglasna kolebanja u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika

Ružica ZELJKO-ZUBAC – Prijedlozi, zamjenice, prilozi i brojevi u ulozi modifikatora u njemačkim imeničkim složenicama pravne struke i načini njihovog prevođenja na hrvatski jezik

Daniela MATIĆ – Pronouns in American Political Speeches

Helena DRAGIĆ – Od horonima Zahumlje do horonima Hercegovina

Vesna KILIBARDA – Njegoševo poznavanje italijanskoga jezika

Bojka ĐUKANOVIĆ – Petar II Petrović Njegoš − prevođenje i recepcija na engleskome jeziku

Žarko MARTINOVIĆ – Snovi u djelima Danila Kiša

Vladimir VOJINOVIĆ – Tragovi usmene književnosti u pripovijeci Ćamila Sijarića

Ethem MANDIĆ – Pripovjedački postupci i elementi postmoderne u romanu Davidova zvijezda 

Vanda BABIĆ & Danijela DANILOVIĆ – Demonološki zapisi i oblici u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena (I)

Jasminka BRALA-MUDROVČIĆ – Dramsko stvaralaštvo Pere Budaka

Michel VINCENT – Adolescent iz XVIII veka, Mocartov Don Đovani 

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – Umijeće sintetizovanja života i književnosti: kritički i teorijski pokušaji razumijevanja poetike Silvije Plat ili izučavanje tišina i kontradiktornosti teksta (II)

Ivana BULJUBAŠIĆ & Tina VARGA OSWALD – Paralelna tumačenja Nevidljivih gradova Itala Calvina i Vilikona Jasne Horvat

Đurđa ŠINKO-DEPIERRIS & Frano VRANČIĆ – Tema Kentaura i dualnosti u pjesničkom djelu Mauricea de Guérina

Jovana SLIJEPČEVIĆ – Tekstualni egotizam Margerit Diras

Slobodan B. MEDOJEVIĆ – Istorijski pregled naseljavanja Crnogoraca u Vojvodini

GRAĐA

Danilo RADOJEVIĆ –  O motivima odlaska Radosava Ljumovića u Španiju

Maksut HADŽIBRAHIMOVIĆ – Neki toponimi iz Ulcinja i okoline

PORTRETI

Krsto PIŽURICA – A. Lavrov i njegova studija o Njegošu

Danilo RADOJEVIĆ – Milan F. Rakočević kao njegošolog

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Mihaila Stevanovića montenegristici

Aleksandar RADOMAN – Crnogorska književnost u interpretaciji Nauma Radičeskogа

Sanja ORLANDIĆ – Doprinos Asima Peca montenegristici

PRIKAZI

Науме РАДИЧЕСКИ – Реафирмација и ревалоризација со високи национални вредности

Krsto PIŽURICA – Udio Novaka Kilibarde u koncipiranju Istorije crnogorske književnosti 

Nela SAVKOVIĆ-VUKČEVIĆ – Prvo djelo o crnogorskome govorništvu

Tina VARGA OSWALD – Suvremeno razmatranje kulturnih odnosa Hrvatske i Crne Gore

Neda PAPOVIĆ – Književnost kao memorija kulture

Vladimir VOJINOVIĆ – Zenit savremene crnogorske esejistike

Ethem MANDIĆ – Kultura i procesi kretanja u semiotičkim sistemima

ARHIVA

Mieczysław MAŁECKI – Govor Cuca u odnosu na suśedne crnogorske dijalekte

Branislav OSTOJIĆ – Književni jezik u Crnoj Gori i Vukova reforma

Lingua Montenegrina 10

Sadržaj:

David CRYSTAL – On myths and mindsets

Vesna BULATOVIĆ – Engleska imenska atribucija u prevodu na crnogorski

Milica LUKIĆ Vera & BLAŽEVIĆ-KREZIĆ & Tena BABIĆSESAR – Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma prema formuli božanskoga tetrakisa

Kristina PALAJSA-BACKOVIĆ & Goran DRINČIĆ – Prevođenje stručnih tekstova u teoriji i praksi: teorijski okvir, prevodilačke metode i procedure

Indira SMAJLOVIĆ-ŠABIĆ – Kolokacijska i konceptualna analiza jedinica sa somatskom sastavnicom srce 

Sonja ŠPADIJER – O kondicionalu u francuskome jeziku

Daniela MATIĆ – Jezične igre moći u drami Who’s afraid of Virginia Woolf Edwarda Albeeja

Danilo RADOJEVIĆ – Osvrt na Njegoševo djelo u kontekstu vladavine Osmanlija

Krsto PIŽURICA – Rovca i Morača u Njegoševu djelu

Jakov SABLJIĆ – Mitološke preobrazbe u drami Tiresijina laž Ljubomira Đurkovića

Ethem MANDIĆ – Pripovijedanje i dokumentarnost u djelu Grobnica za Borisa Davidoviča

Vesna KILIBARDA – Italijanske teme u Njegoševoj Bilježnici 

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – Umijeće sintetizovanja života i književnosti: kritički i teorijski pokušaji razumijevanja poetike Silvije Plat ili izučavanje tišina i kontradiktornosti teksta (I)

Ivan JOVOVIĆ – Osvrt na Barski glagoljski misal iz 1893. godine

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Orijentalizmi u toponimiji Spuža i neposrednoj okolini

Adnan ČIRGIĆ & Aleksandar RADOMAN – Prilog toponomastici crmničkoga sela Braćeni 

Sveto Markov ĐUROVIĆ – Iz leksike crmničkoga sela Dupilo

Aleksandar RADOMAN – O novopronađenome pečatu dukljanskoga kralja Bodina

PORTRETI

Aleksandar RADOMAN & Adnan ČIRGIĆ – Danilo Radojević kao montenegrist

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Vuk Minić – oličenje kulturnoga izazova i stvaralačkoga entuzijazma

Adnan ČIRGIĆ – Maja Bošković-Stulli (1922–2012) Doprinos crnogorskoj kulturnoj baštini

PRIKAZI

Krsto PIŽURICA – Solarovo kapitalno djelo

Jelena KNEŽEVIĆ – Povodom promocije Povijesti svjetske književnosti akademika Milivoja Solara

Jakov SABLJIĆ – Crnogorskoj književnosti – knjiga duboke odanosti

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Veliki njegošološki uzlet montenegristike

Nela SAVKOVIĆ-VUKČEVIĆ – Zavjetna škrinja Crnogorki

Milica LUKIĆ – Dragutin Antun Parčić i njegov Rimski misal slavenskim jezikom (Rim, 1893.)

Marjana ĐUKIĆ – Odgovori prolaze, pitanja ostaju

Ethem MANDIĆ – Ćorsokaci moderne umjetnosti

ARHIVA

Danilo M. RADOJEVIĆ – Kontinuitet jedne antinacionalne (anticrnogorske) politike

Lingua Montenegrina 9

Sadržaj:

Vukić PULEVIĆ – Sinonimi u fitonimiji i fitotoponimiji Crne Gore
Adnan ČIRGIĆ – Akcenatske karakteristike njeguškoga govora
Kristina PALAJSA-BACKOVIĆ – Eufemizmi u čituljama crnogorske dnevne štampe
Branimir BELAJ & Goran TANACKOVIĆ FALETAR – U kolikoj su mjeri konstrukcijske gramatike jedinstven teorijski model?
Indira SMAJLOVIĆ – Ponašanje poluglasa u korpusu bosanskohercegovačkih epitafa
Stojan VRLJIĆ – Jezična i sociološka uvjetovanost ruskih i njemačkih prijevoda Andrićevih djela
Milorad NIKČEVIĆ – Književna i kulturna dekadansa Boke Kotorske krajem XIX i početkom XX vijeka
Vesna KILIBARDA – Njegoševo posljednje putovanje: Kroz Italiju 1850−1851
Aleksandar RADOMAN – Pregled crnogorske dramske književnosti do 1918. godine
Vladimir VOJINOVIĆ – Uticaj oblika usmene na pisanu crnogorsku književnost
Крсто ПИЖУРИЦА – Пјесмом против заборава (Над поезијом Сретена Перовића)
Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ – Držićev Skup prema Plautovoj Aululariji 
Vanda BABIĆ & Denis VEKIĆ – Andrićev odnos prema vjeri
Zlata ŠUNDALIĆ & Ivana PEPIĆ – Nenabožno u funkciji nabožnoga
Jakov SABLJIĆ – Dijalekt u književnome djelu Pavla Petričevića
Ivan BOŠKOVIĆ – Suočavanje s prošlošću i čišćenje pamćenja u romanima Ludwiga Bauera: Identitet i zavičaj u Bauerovoj književnosti

GRAĐA

Danilo RADOJEVIĆ – Rezenzenti Njegoševe antologije

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ & Aleksandar RADOMAN – Radoje Radojević – Začetnik savremene montenegristike

PRIKAZI

Čedomir DRAŠKOVIĆ – Bez moralnosti nema realnosti – Ili zašto je nastala knjiga Adnana Čirgića: Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti 
Čedomir BOGIĆEVIĆ – Realna entelehija ljudskoga bivstva dr Radoslav Rotković − „Ja, Tolstoj i Hitler“

ARHIVA

Novak KILIBARDA – Stanje narodne i narodske književnosti u Crnoj Gori danas

Lingua Montenegrina 8

Sadržaj:

Miomir ABOVIĆ – Dihotomija pravilno/nepravilno u jeziku u svijetlu savremenih pogleda na standardni jezik

Kristina PALAJSA-BACKOVIĆ – Eufemizacija sportskoga diskursa na korpusu crnogorskih dnevnih novina

Goran DRINČIĆ – Grafološki uzusi u diskursu internet četova: neografija kao vid sajberkulture

Indira SMAJLOVIĆ – Analiza prijedložno-padežnih izraza srednjovjekovnoga bosanskohercegovačkog epigrafikona

Jasmin HODŽIĆ – Glagolske dopune glagolskom predikatu

Senka MARINČIĆ – Njemačke povratne konstrukcije s pasivnom dijatezom i njihove hrvatske prijevodne realizacije

Adi MASLO – Metaphor in preposition usage – on the translation of english prepositions

Milorad NIKČEVIĆ – Jedinstvo prostora i duhovnoga zavičaja Crne Gore i Boke Kotorske

Nela SAVKOVIĆ-VUKČEVIĆ – Retorika i stilistika u pismima i poslanicama crnogorskih vladika Danila, Save, Vasilija i Petra I Petrovića Njegoša

Stevan KONSTANTINOVIĆ & Slavka GLUŠČEVIĆ – Pripovedni svet Tadije Erakovića

Ivan BOŠKOVIĆ – Pjesma o udaji Jelene kćeri crnogorskoga kneza Nikole za Viktora Emanuela sina talijanskoga kralja mjeseca listopada god. MDCCCXCVI Jurja Kapića (1861-1925)

Vera BLAŽEVIĆ – Hrvatska i crnogorska folklorna baština i književnost u doticaju

Jakov SABLJIĆ & Antonija VRANJEŠ – Novo čitanje mita u romanu Labud Lucije Stamać

Tina VARGA OSWALD – Nogomet i hrvatska kratka proza

Nenad IVIĆ – Iščašena čudovišta ili teorijsko uho

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – Odbijanje pravila i neprihvatanje autoriteta: prolegomena za feminističku teoriju kroz perspektivu Julije Kristeve (II)

Nina SIRKOVIĆ – Virginia Woolf: eseji o književnicama

Selma RALJEVIĆ – Modernizam u književnoj Americi

Zaneta SAMBUNJAK – Njemački književni poticaji u Alexisu Sorbasu Nikosa Kazantzakisa

Manjola NASI – On his time: temporal structuring of Eliot’s poetry

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Fitotoponimi i zootoponimi u toponomastičkim radovima Radojke Cicmil-Remetić

Luka I. MILUNOVIĆ – Razgovori i pouke

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ & Aleksandar RADOMAN – Čedomir Drašković kao montenegrist

Borislav JOVANOVIĆ – Prof. dr Milorad Nikčević i njegova recepcija crnogorskoga književnog i filološkog nasljeđa

PRIKAZI

Milivoj SOLAR – Recenzija rukopisa Marjane Đukić U potrazi za romanom 

Tina VARGA OSWALD – Milorad Nikčević – Između Hrvatske i Crne Gore

Goran DRINČIĆ – Studije o jeziku interneta

ARHIVA

A. A. ŠAHMATOV – Prilog istoriji akcenata u slovenskim jezicima

Lingua Montenegrina 7

Sadržaj:

Sanja ORLANDIĆ – Jekavska jotacija u crnogorskim govorima

Goran DRINČIĆ – Diskurs računarski posredovane komunikacije kao novi jezički vid: između govornoga i pisanoga jezika

Miomir ABOVIĆ – Žuta štampa – pogled iz lingvističkoga ugla

Igor IVANOVIĆ – Korpusna i računarska lingvistika kroz crnogorski jezik

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ & Marica PETROVIĆ – Promjena imenica u hrvatskoj listini dubrovačkoga arhiva od 11. 6. 1253.

Jasmin HODŽIĆ – Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog: tragom varijanti lirske narodne pjesme „Ali-paša na Hercegovini“

Stojan VRLJIĆ – Utjecaj materinskog jezika kao prvog jezika na ovladavanje drugim i stranim jezikom

Miloš D. ĐURIĆ – Engleski i francuski diskursni konektivi u diskursu elektrotehnike

Nadežda STOJKOVIĆ – Engleski jezik – moćni medijum (kulturnog) imperijalizma

Milorad NIKČEVIĆ – Naznake crnogorske poezije za đecu krajem XIX i početkom XX vijeka

Sava ANĐELKOVIĆ – Ljubomir Đurković, „zavjetovani“ dramski pisac

Vanda BABIĆ – Likovi Bokelja u Držićevim komedijama

Marjana ĐUKIĆ – Traktat o porijeklu romana opata Ijea

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – Odbijanje pravila i neprihvatanje autoriteta: Prolegomena za feminističku teoriju kroz perspektivu Julije Kristeve (I)

Livija KROFLIN – Lutkarski komadi Arthura Schnitzlera

Jakov SABLJIĆ – Sofoklova Antigona i Gavranova Kreontova Antigona u metodičkoj obradi

Dragana KALEZIĆ – Ruski pisci na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta (III) (1993-2003)

Luka I. MILUNOVIĆ – Žive slike u dvorcu prijestolonasljednika Danila – Uz stoljeće crnogorskoga državnog teatra

Robert Josip DEMIROVIĆ: Poimanje norme standardnoga jezika Prilog raspravi o naravi crnogorskoga standarnog jezika

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Homonimi u fitonimiji i fitotoponimiji Crne Gore

Ivan JOVOVIĆ – Naznake o slovenskome jeziku i pismu među barskim katolicima do bečkog dogovora

Borislav STOJOVIĆ – Narodni govori u Baru – Starobarski, zubački i šušanjski govori

PORTRETI

Ljudmila VASILJEVA – Magistri nobis sunt honorandi: Vasilije (Vasilj) Simovič: naučnik, društveni djelatnik, profesor

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Vukića Pulevića crnogorskoj onomastici

Aleksandar RADOMAN – Milorad Nikčević kao proučavalac crnogorske književnosti XIX i početka XX vijeka − Povodom 70-godišnjice života i 45-godišnjice naučnoga rada −

Loretana FARKAŠ & Tena BABIĆ – Neumorno traganje po istinama hrvatske jezičke povijesti

PRIKAZI

Vít BOČEK – Nad příručkou o jazykovém kontaktu

Vladimir VOJINOVIĆ – Sinteza poluvjekovnoga naučnog rada

Aleksandar RADOMAN – Od oblika do značenja – naratološki uvidi Žana Rusea (Marjana Đukić, Žan Ruse: teorija romana, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 2010)

ARHIVA

Ljudevit JONKE – Jezik je živo pamćenje naroda

Lingua Montenegrina 6

Sadržaj:

Borislav STOJOVIĆ – Neke sugestije za dopunu Pravopisnoga rječnika crnogorskoga Pravopisa

Stojan VRLJIĆ – Prijevod kao umjetnost – na odabranom primjeru

Robert Josip DEMIROVIĆ – Poimanje norme standardnoga jezika

Goran DRINČIĆ – Prevođenje stručnih tekstova iz oblasti prava: Komponentna analiza kao prevodilački postupak

Milica LUKIĆ & Marina PILJ-TOMIĆ – Staroslavenske liturgijske knjige na hrvatskom nacionalnom prostoru u XIX. stoljeću

Mislav KOVAČIĆ – Hrvatska istovrijednica za latinski naziv latrinae i tvorba imenica dometkom  -lište

Loretana FARKAŠ – Fonološko i morfonološko pravopisno načelo u slavonskih dopreporodnih  pisaca

Mirjana Matea KOVAČ & Damir HORGA – Poštapalice u hrvatskom jeziku

Elvira  ĆEMALOVIĆ-DILBEROVIĆ – Metafora u političkom diskursu

Samir ĆORAGIĆ – Lingvistički međuodnos jezika i religije: nekoliko zapažanja

Vlasta RIŠNER & Željko RIŠNER – Promjene značenja i uporabe glagola raditi 

Senka MARINČIĆ – Referencijalna identičnost u participnim konstrukcijama i rečenicama njemačkoga i hrvatskog jezika

Ljubica KORDIĆ – Metafora u njemačkom i hrvatskom pravnom idiomu

Sandra VUJOVIĆ – Značaj prozodijskih signala u sistemu preuzimanja reda govorenja u engleskome jeziku

Dorota CHŁOPEK – English utterances with ‘into’ and ‘out of’ expressed in a Slavic language –Polish: Patterns for contextualising selected spatial scenes

Milorad NIKČEVIĆ – Crnogorsko pjesništvo na kraju XIX i u osvitu XX vijeka na stazama Nikole I Petrovića – sljedbenici i epigoni

Ivan BOŠKOVIĆ – Slika Crne Gore u putopisu Ferenca Fejtöa

Nino RASPUDIĆ – Motiv hrvatske okrutnosti u talijanskoj književnosti: nastanak i funkcije

Boris ŠKVORC – Krleža i Andrić, lokalna i globalna identifikacija: fikcionalizacija faktografskog; poetika kao (i) politika

Jakov SABLJIĆ & Mirjana MIJIĆ – Metodička obrada jedne lirske pjesme i njezine parodije

Vanja  VUKIĆEVIĆ-GARIĆ – U utočištu umjetnosti: neodoljiva nepouzdanost Nabokovljevih naratora

Selma RALJEVIĆ – Placing: James Joyce i Sherwood Anderson

Dragana KALEZIĆ – Ruski pisci na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta (II)

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Građa za poljoprivrednu fitonimiju Crne Gore

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Milorada Nikčevića jezikoslovnoj montenegristici

Aleksandar  RADOMAN – Božidar Pejović kao proučavalac crnogorske književnosti XIX  vijeka

PRIKAZI

Adnan ČIRGIĆ – Vrijedan doprinos crnogorskoj leksikografiji

Goran DRINČIĆ – Omaž jeziku i lingvistici

Aleksandar  RADOMAN – Hrvatske književne teme Boža Milačića – dragocjen prilog crnogorsko-hrvatskim književnim vezama

ARHIVA

Vojislav P. NIKČEVIĆ – Narodni jezik u crnogorskoj književnosti prednjegoševskog doba

Lingua Montenegrina 5

Sadržaj:

Jelena ŠUŠANJ – Dekomponovanje leksema i birokratizacija jezika na primjerima iz crnogorskih dnevnih novina

Miomir ABOVIĆ – O prirodi veznika a i mogućnosti komutabilne upotrebe veznika a i

Miloš KRIVOKAPIĆ – Frekvencija glagolskih oblika u Ljubišinu jeziku

Branko KUNA – Kvalitativni genitiv u hrvatskome jeziku

Milica LUKIĆ – Ususret novijoj povijesti glagolizma

Loretana FARKAŠ – Oblikovanje stručnoga nazivlja u hrvatskom jeziku 18. stoljeća

Lilianna MIODOŃSKA – Czy obecna serbska polityka językowa to już językowy lapot?

Sandra VUJOVIĆ – Funkcija prozodijskih elemenata u televizijskim emisijama razgovornoga tipa na engleskom jeziku

Irineusz KIDA – Metalanguage in English and Spanish Classroom Instruction – How Much of Transparency?

Ivana KOVAČ-BARRETT – Istorijski, pravni i sociolingvistički kontekst jezičke situacije u Španiji

Milorad NIKČEVIĆ – Poezija druge polovine XIX i početka XX vijeka

Marjana ĐUKIĆ – Sentimentalizam Turskih pisama Stjepana Zanovića

Jakov SABLJIĆ – Prva crnogorska književna antiutopija

Vesna KILIBARDA – Lazar Tomanović kao italijanista

Nino RASPUDIĆ – Niccolò Tommaseo i istočna obala Jadrana – Od sentimentalističkog paternalizma do nevolja s Njegošem

Boris ŠKVORC – Konstrukcija, prenošenje i preoblikovanje priče(a) o nacionalnim identitetima: O Krležinom Starčeviću i Andrićevom Njegošu

Zlata ŠUNDALIĆ – Konotacije puta u Vili Slovinki 

Marko DRAGIĆ & Ivana ODŽA – Kliški kapetan Petar Kružić i njegova supruga Jerolima u književnosti, povijesti i suvremenom narodnome pripovijedanju

Vanda BABIĆ & Denis VEKIĆ – Pretkršćanska vjerovanja u dolini Neretve

Zlata ŠUNDALIĆ – Carstvo plantae u propovjedničkome žanru

Mirna BRKIĆ – Igra na pozornici života

Olivera KUSOVAC – Čovjek i natčovjek: Dvostruko lice Šoovog feminizma

Miomir ABOVIĆ – Mistično-ironijska poniranja Viktora Peljevina

Dragana Kalezić – Ruski pisci na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta (I)

Helena DRAGIĆ – Dukljanski kralj sveti Vladimir u hrvatskoj književnosti i crnogorskoj tradiciji

GRAĐA

Vukić PULEVIĆ – Prva dopuna fitotoponimiji i zootoponimiji Crne Gore

Adnan ČIRGIĆ – Građa za izučavanje njeguškoga govora

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ – Prilog kulturnoj baštini: Dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća (II)

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Milan Rešetar kao montenegrist

Aleksandar RADOMAN – Radoslav Rotković kao istoričar književnosti

Josip LISAC – Žarku Muljačiću u spomen

PRIKAZI

Milica LUKIĆ – Govoriti po njeguški

Vladan LALOVIĆ – Milorad Nikčević, Josip Juraj Strossmayer i Nikola I. Petrović Njegoš – u korespondenciji i dokumentima, Osijek, 2009.

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆ – Opiranje generalizaciji: Još jednom o feminističkoj književnoj teoriji

Milica LUKIĆ – Roman u čast sv. Konstantinu-Ćirilu i njegovu pismu

Adnan ČIRGIĆ – Povodom jednoga falsifikata

ARHIVA

Bogić NOVELJIĆ – Naš književni dijalekat

Bogić NOVELJIĆ – Crna Gora u školskim udžbenicima

Radoje RADOJEVIĆ – Diskusije na simpozijumu Crnogorska kultura i putevi njenog razvoja 

Lingua Montenegrina 4

Sadržaj:

Radoslav ROTKOVIĆ – Uvod u izučavanje jezika bokokotorskih prikazanja s posebnim osvrtom na jezik Ivana Antuna Nenadića

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ – Prilog kulturnoj baštini: dva krajišnička pisma iz 17. stoljeća

Vukić PULEVIĆ – Degradacija vegetacije u toponimiji Crne Gore

Milica LUKIĆ – Popularizacija ćirilometodske ideje u drugoj polovici 19. stoljeća na hrvatskome nacionalnom prostoru

Miloš KRIVOKAPIĆ – Transpozicija glagolskih pridjeva u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše

Sanja ĆETKOVIĆ – Fenomen dvostrukog govora u vojno-političkom diskursu u engleskom jeziku

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ – Deklinacija glavnih brojeva u bosansko-humskim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća

Ivana KOVAČ – Teorijski i empirijski modeli jezičke politike i jezičkog planiranja u Španiji

Milorad NIKČEVIĆ – Razdoblje romantizma,realizma i moderne u crnogorskoj književnosti

Новак КИЛИБАРДА – Aндрићево приповиједно израстање из средине којој етнички и језички припада

Крсто ПИЖУРИЦА – Пјесма у Андрићевом роману На Дрини ћуприја

Александар РАДОМАН – Књижевноисторијски значај и поетика романа Деспа Николе I Петровића

Sava ANĐELKOVIĆ – Gnostičke naslage Luče mikrokozma

Sanja VOJINOVIĆ – Paralelno čitanje tekstova Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana i Odbrana i poslednji dani 

Milica LUKIĆ – Kult Blažene Ozane u književnom stvaralaštvu

Marjana ĐUKIĆ – Ruseov formalizam

Marija KNEŽEVIĆ – Šerman Aleksi – varalica urbane divljine

Vasko RAIČEVIĆ – Neki aspekti Sartrove dramaturgije

Rajko VUJIČIĆ – O crkvi Sv. Mihaila u Stonu

PORTRETI

Adnan ČIRGIĆ – Radoslav Rotković kao jezikoslovac

Adnan ČIRGIĆ – Vesna Lipovac-Radulović (1928–2009) – Doprinos crnogorskoj leksikografiji

Radoje PAJOVIĆ – In memoriam – Branislav Bato Kovačević (1933–2009)

Josip LISAC – Akademiku Daliboru Brozoviću u spomen (28. VII. 1927. – 19. VI. 2009)

PRIKAZI

Stjepan DAMJANOVIĆ – Recenzija Istorije crnogorske književnosti akademika Vojislava Nikčevića

Radoslav ROTKOVIĆ – Recenzija na rukopis Istorija crnogorske književnosti akademika Vojislava P. Nikčevića

Branislav KOVAČEVIĆ – Studija Prevalitana i Kraljevstvo Slovena (od petog vijeka pr. n. e. do 1200 godine) Vojislava D. Nikčevića

Robert BOŃKOWSKI – Poljska i Crna Gora bibliografija

Milenija VRAČAR – Lidija Kaluđerović: Njegoš u crnogorskoj periodici: 1967–2004: Bibliografija. Podgorica, Matica crnogorska, 2009, 555 str

Milena IVANOVIĆ – Hirurški precizna obrada Đilasovih tekstova

ARHIVA

Bogić NOVELJIĆ – Brisanje crnogorskog književnog jezika

Vojislav P. NIKČEVIĆ – S čime je u sukobu Novosadski dogovor

Lingua Montenegrina 3

Sadržaj:

Josip SILIĆ – Nikčevićeva Crnogorska gramatika

Radoslav KATIČIĆ – Dobromu junaku na spomen

Milica LUKIĆ – Vojislav P. Nikčević kao proučavatelj ćirilometodske problematike

Robert BOŃKOWSKI – Jezikoslovna istraživanja Vojislava P. Nikčevića i njihova recepcija u Poljskoj

Radoslav ROTKOVIĆ – Ne dođoše na megdan junački

Przemysław BROM – Ijekawica we współczesnym standardzie czarnogórskim

Vukić PULEVIĆ – Osvrt na probleme crnogorske fitonimije

Branko KUNA – Uljudnost i njezini učinci u komunikaciji

Loretana DESPOT – Zašto Hrvati Bibliju tiskaju tek u 19. stoljeću?

Milorad NIKČEVIĆ – Pogledi i refleksije o crnogorskom jeziku (u svjetlosti kodifikacije)

Rašid DURIĆ – Kroatizmi, srbizmi, bosnizmi i crnogorizmi na neutralnoj razini

Milica LUKIĆ – O glagoljaštvu i glagolizmu u zagrebačkome Katoličkom listu od do 1900. godine

Ljudmila VASILJEVA – Osobenosti razvoja i savremeno stanje crnogorskoga jezika

Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ – Deklinacija ličnih zamjenica ja i ti u bosaničnim pravnim tekstovima od 12. do 15. stoljeća

Aleksandra BANJEVIĆ – Neke fonetske promjene u romanskim posuđenicama u govorima jadranske obale

Žarko L. ĐUROVIĆ – Normativna priprema za javnu upotrebu crnogorskoga jezika

Adnan ČIRGIĆ – Revizija podjele crnogorskih govora

Krsto PIŽURICA – Vojislav P. Nikčević kao njegošolog

Novak KILIBARDA – O Vojislavu P. Nikčeviću kao građaninu i naučniku

Vladimir VOJINOVIĆ – „Socijalni pisci“ u nastavnom planu Vojislava P. Nikčevića

Sanja MIŠKOVIĆ – Počeci književnonaučnog rada Vojislava P. Nikčevića

Milorad NIKČEVIĆ – Nad zaostavštinom Vojislava P. Nikčevića

Vojislav D. NIKČEVIĆ – Osuda paganske i institucionalizacija hrišćanske drame na prostorima Dukljanskog arhiepiskopata u III i IV vijeku

Milena IVANOVIĆ – Modernizacija narativnih tekstova Rista Ratkovića

Svetlana KALEZIĆ-RADONJIĆ – Riječi – divovi (ogled o završnoj poetskoj fazi Mirka Banjevića)

Aleksandar RADOMAN – Turska pisma Stjepana Zanovića kao prvi roman u crnogorskoj književnosti

Čedomir BOGIĆEVIĆ – Akademik Vojislav P. Nikčević – śećanje na grandioznu i originalnu pojavu u crnogorskoj nauci i kulturi

Sreten ZEKOVIĆ – Vojislav P. Nikčević etnogenezom i objektivnim pristupom protiv subjektivističke teorije o crnogorskom narodu i naciji

Slaven BERTOŠA – Kulturalno-antropološki aspekti hajdučkog naseljavanja južne Istre (1671.–1676.)

Alojz ŠTOKOVIĆ – Crnogorci katolici naseljeni u Istru tijekom XVI. i XVII. stoljeća

Stevo VUČINIĆ – Socio-politički razlozi osnivanja Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje

DODATAK

sa Simpozijuma Život i djelo akademika Vojislava P. Nikčevića

PORTRETI

Крсто ПИЖУРИЦА – Aнтун Бaрац о Његошу

Adnan ČIRGIĆ – Doprinos Danila Vušovića montenegristici

Šerbo RASTODER – In memoriam – Zlatan Čolaković

PRIKAZI

Milorad NIKČEVIĆ – Spomenik braniteljima crnogorske časti i slobode

Adnan ČIRGIĆ – Jezikoslovlje u službi politike

ARHIVA

Branko BANJEVIĆ – Bio je ljudina

Марко ШПАДИЈЕР – Aнкета о изради историје црногорске књижевности

Радослав РОТКОВИЋ – Hовосадски договор – стварност или илузија

Upravni odbor Matice hrvatske: Matica hrvatska odriče se Novosadskog dogovora

Uprava Udruženja književnika Crne Gore: Saopštenje o jeziku

Lingua Montenegrina 2

Sadržaj:

Vojislav P. NIKČEVIĆNaučni pogledi Dalibora Brozovića na crnogorski jezik

Milorad NIKČEVIĆFonemi ś, ź, з, ć, đ u crnogorskom standardnom jeziku

Vukić PULEVIĆ & Novica SAMARDŽIĆ – Ivan Crnojević u crnogorskoj toponimiji

Przemysław BROM Społeczne uwarunkowania funkcjonowania języka na przykładzie współczesnego standardu czarnogórskiego

Ljudmila VASILJEVA – Neke karakteristične crte crnogorskoga jezika

Sreten ZEKOVIĆSveti Petar Crnogorski o „naškom“ jeziku

Petar ATANASOVLimbă românâ, limbă romanică

Radoslav ROTKOVIĆKako su rijeke Zeta i Cijevna dobile imena

Aleksandar RADOMANO pismu izvornika hronike Kraljevstvo Slovena Popa Dukljanina

Adnan ČIRGIĆO klasifikaciji crnogorskih govora

Aleksandra NIKČEVIĆ-BATRIĆEVIĆGlasovi pjesnikinja jednog vijeka: različiti glasovi, različite poetike

Sanja MIŠKOVIĆPostmodernistički okvir Pekićevih tekstova (II)

Jakov SABLJIĆ – Imagološki aspekti romana Ogledalo Igora Đonovića

Vladimir VOJINOVIĆKarakteristike Đilasovih međuratnih pripovjedaka

Milena IVANOVIĆ – Pripovjedački postupak u romanu Nevidbog 

Vojislav D. NIKČEVIĆU potrazi za izvornikom: Kraljevstvo Slovena – mit ili stvarnost

Krsto PIŽURICAMiladin Vuković

Vladimir VOJINOVIĆStatus vremena u jednoj Jakovljevoj beśedi

Borislav CIMEŠANova dvotomna knjiga Sretena Zekovića

Simeon KONČARGoti i njihov vladika Ulfila

Vojislav P. NIKČEVIĆCrna Gora u genitivu

Lingua Montenegrina 1

Sadržaj:

Đurović, Žarko L.Osvrt na stavove o naučnome doprinosu akademika Vojislava P. Nikčevića

Nikčević, Vojislav P. – Crnogorska redakcija staroslovjenskoga književnog jezika i Miroslavljevo jevanđelje

Pulević, Vukić – Glasovi ś i ź u crnogorskoj toponimiji

Tokarz, Emil – Język czarnogórski w dzisiejszej rzeczywistości językowego zróżnicowania południowej słowiańszczyzny

Nikčević, Milorad – Jagićevo izdanje Marijinskog jevanđelja

Brom, Przemysłav – Współczesne europejskie tendencje językowe na przykładzie sytuacji języka czarnogórskiego

Kolenić, Ljiljana – Frazeologija u hrvatskim jezikoslovnim člancima

Ćemalović-Dilberović, Elvira. – Odnos normativa prema religijskoj leksici

Čirgić, Adnan.Fonetsko-fonološke razlike između crnogorskoga i srpskog  jezika

Bońkowski,  Robert  –  Pismo  Czarnogórców  –  historia  i  współcze- sność

Chłopek Dorota Scenes with English prepositions out and in expressed in Polish, Slovene and Montenegrin (selected semantic and pragmatic aspects)

Banjević, Aleksandra – Jezici u kontaktu i jezičko posuđivanje – adaptacija posuđenica

Feruga, Krzysztof – Konceptualizacja gniewu w języku czarnogórskim

Radoman, Aleksandar  –   O   problemu   periodizacije   crnogorske srednjovjekovne književnosti

Durić, Rašid – Bosanski stilemi u Bašti sljezove boje i Bojovnici i bjegunci Branka Ćopića

Nikčević-Batrićević, Aleksandra – Prevazilaženje žanrovskih granica: Melvilov Tomo kao junak romanse

Vojinović,  Vladimir  –  Omaške  u  vezi  s  bibliografijom  Milovana Đilasa

Đurović,  Žarko  L  –  O  crnogorsko-hrvatskim  primorskim  odnoša- jima

Mišković, Sanja – Posmodernistički okvir Pekićevih tekstova (I)

Braić, Tina – Poetika antisumatraizma u romanu Seobe Miloša Crnja- nskog

Spagińska-Pruszak, Agnieszka – Recenzja książki

Vojinović, Vladimir – Prilog razrješenju crnogorskih književno-kritičkih i metakritičkih problema

Vojinović, Vladimir – Urbandijalektološki prvijenac