Etičke norme za autore

Autori radova podnešenih za objavljivanje u časopisu Lingua Monte­negrina zadržavaju autorska prava za svoje djelo. Radovi koji su prethodno objavljeni u drugim publikacijama, ili su u postupku recenzije za objavljivanje u njima, ne mogu biti prihvaćeni za objavljivanje. Ukoliko autor u ponuđeni rukopis uvrsti djelove materijala koji je prethodno objavio, takav sadržaj du­žan je citirati ili označiti na drugi način. Autori su takođe dužni eksplicitno navesti izvore svih ideja u radu preuzetih od drugih, bez obzira na to radi li se o objavljenim, neobjavljenim ili elektronski dostupnim materijalima.

Autori su obavezni poštovati Zakon o akademskom integritetu Crne Gore.

Autori garantuju da je njihov rad originalan, da su ga napisali naznačeni autori, kao i da rad ne zadire u prava trećih lica.

Kao autori se mogu navoditi samo ona lica koja su direktno doprinijela sadržaju rada. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nijesu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

Autori takođe garan­tuju da su nosioci prava za podnešeni materijal te da su propisno pribavili sve potencijalno potrebne dozvole za preuzimanje sadržaja iz drugih izvora. Re­dakcija neće prihvatiti za objavljivanje radove koji ne ispunjavaju navedene uslove.

Ukoliko je naučnoistraživački rad podržan od strane trećeg lica, autori su dužni navesti izvore finansijske podrške istraživanja koje je sprovedeno za potrebe podnijetoga rukopisa.

Autori takođe garantuju da nakon objavljivanja u časopisu Lingua Montenegrina, rukopis neće biti objavljen u drugoj publikaciji na bilo kojem jeziku bez saglasnosti izdavača.

Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad.

Autori garantiju da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih.

Podnošenjem rukopisa za objavljivanje u časopisu Lingua Montenegri­na autori Redakciji časopisa daju ovlašćenje da revidira, tehnički uredi i skrati materijal podnešen za objavljivanje.

Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete.

Sadržaj rada

Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se svim zainteresovanim licima omogućilo da provjere tvrdnje koje su u njemu iznešene.

Namjerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda.

Prikazi moraju biti precizni i objektivni.

Autori snose odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako se to od njih zatraži, prije objavljivanja dostave saglasnost svih lica ili institucija koji su neposredno učestvovali u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno.

Autori koji žele da u rad uključe vizuelne priloge, tabele ili druge materijale koji su već neđe objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal koji je dostavljen bez takvih dokaza smatraće se originalnim djelom autora članka.

Plagijarizam

Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih iskaza, ideja ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljnje kao svojih, čini grubo kršenje naučne i izdavačke etike, i može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Autori su obavezni poštovati Zakon o akademskom integritetu Crne Gore.

Plagijat obuhvata:

 • doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) djelova teksta drugih autora bez obilježavanja preuzetog fragmenta ili jasnog ukazivanja na njegov izvor.
 • kopiranje vizuelnih priloga iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili dozvole autora ili nosilaca autorskih prava.

Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni.

Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, biće povučen, a autorima će biti trajno zabranjeno objavljivanje u časopisu.

Svaki pojedinac ili institucija mogu da uređivačkom odboru časopisa dostave informacije i dokaze o kršenju etičkih standarda

Postupak provjere informacija i dokaza o kršenju etičkih standarda

 • Redakcija časopisa donosi odluku o pokretanju postupka koji ima za cilj provjeru dostavljenih informacija i dokaza.
 • Tokom postupka dostavljene informacije i dokazi će se smatrati povjerljivim materijalom i biće dostupni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak.
 • Lica za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde imaće mogućnost odgovora na optužbe.
 • Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, Redakcija donosi odluku o težini napravljenog prekršaja.

Manji prekršaji

Manji prekršaji rješavaće se u direktnoj komunickaciji s licima koja su načinila prekršaj, bez uključivanja trećih lica, i to putem:

 • pisma upozorenja autoru ili recenzentu koji je učnio manji prekršaj;
 • obavještavanja autoru ili recenzentu da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nesporazuma ili pogrešne primjene akademskih standarda.

Grubo kršenje etičkih standarda

Odluke u vezi s grubim kršenjem etičkih standarda donosi glavni i odgovorni urednik u saradnji sa uređivačkim odborom i, ako je to potrebno, formiranjem komisije eksperata.

Mjere koje se mogu preduzeti:  

 • objavljivanje saopštenja o slučaju kršenja etičkih standarda;
 • slanje službenog obavještenja instituciji u kojoj je autor ili recenzent zapošljen;
 • povlačenje objavljenog rada;
 • trajna zabrana objavljivanja u časopisu;
 • slanje službenog upozorenja nadležnim organima o kršenju etičkih standarda časopisa kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće zakonske mjere.

Prilikom razrješavanja spornih situacija Redakcija časopisa će se rukovoditi Zakonom o akademskom integritetu Crne Gore i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE).

Povlačenje već objavljenih radova

U svim slučajevima gruboga kršenja etičkih standarda objavljeni rad se mora povući.

U određenim slučajevima objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

U elektronsku verziju izvornog članka koji se povlači uključuje se veza (HTML link) s obavještenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali s vodenim žigom na svakoj stranici koji pokazuje da je članak povučen (RETRACTED).

Autorska prava

Autorska prava se prenose na izdavača od trenutka kada je rukopis prihvaćen za objavljivanje.

Svi rukopisi koji nijesu prihvaćeni za štampu u časopisu pripadaju autorskim pravima autora rukopisa.

Na izdavača se prenose sljedeća prava na rukopis i sve njegove elemente:

 • pravo na reprodukciju i distribuciju rukopisa u štampanom obliku;
 • pravo na štampanje probnih primjeraka i specijalnih izdanja rukopisa;
 • pravo na reprint
 • pravo prijevoda rukopisa na druge jezike;
 • pravo na reprodukovanje rukopisa koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući i fotokopiranje, i pravo distribucije ovih kopija;
 • pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili informacionih medija
 • pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka;
 • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti u štampanoj formi, putem interneta, onlajn servisa, ili putem internih ili eksternih mreža.

Časopis omogućava autorima da objavljenu elektronsku verziju rukopisa u PDF formatu postave na lične veb-stranice (uključujući i profile na društvenim mrežama za naučnike, kao što su https://naucnamreza.me, academia.edu i sl.) ili na sajtu institucije u kojoj su zapošljeni, uz obavezni navod izvora rukopisa (kompletni bibliografski podaci).