Goran Drinčić

Rođen je u Splitu. Osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet – Odsjek za engleski jezik i književnost završio je u Nikšiću. Postdiplomske specijalističke i magistarske studije prevodilaštva završio je na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Od 2013. godine, akreditovani je konferencijski prevodilac Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Suda pravde EU. Dio je rostera prevodilaca više međunarodnih organizacija te sudski tumač za engleski jezik.

Osim kroz petnaestogodišnje iskustvo u konferencijskom prevođenju tokom međunarodnih događaja i susreta zvaničnika na najvišem nivou, istakao se i kao prevodilac velikog broja zvaničnih dokumenata – strategija, zakona, izvještaja itd. Preveo je više naučnih i stručnih monografija, uključujući studije Dejvida Kristala i Terija Igltona, ali i Dijalektologiju crnogorskoga jezika Adnana Čirgića, koja je krajem 2020. godine objavljena u izdanju renomiranog akademskog izdavača Lexington Books iz Sjedinjenih Američkih Država.

Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost s Cetinja radi od osnivanja, a bio je i prvi prodekan za međunarodnu saradnju. Kao saradnik u nastavi, prethodno je radio i na Institutu za strane jezike, Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Objavio je desetak naučnih i stručnih radova u učestvovao na više naučnih skupova.

Član je Crnogorskog PEN centra, član redakcije međunarodnog lingvističkog časopisa Lingua Montenegrina i član Udruženja konferencijskih prevodilaca Crne Gore (AMIC).

Saradnik je nastavi na predmetima: Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III i Engleski jezik IV.

Objavljeni naučni radovi

„Prevođenje stručnih tekstova iz oblasti prava: komponentna analiza kao prevodilački postupak“, Lingua Montenegrina, god. III, br. 6, 2010, pp. 63-74.

„Elementi neverbalne komunikacije u jeziku interneta: diskurs četa“, Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, 2012, pp. 69-76.

„Diskurs računarski posredovane komunikacije kao novi jezički vid: između govornog i pisanog jezika“, Lingua Montenegrina, god. IV, br. 7, 2011, pp. 37-44.

„Uloga interneta u procesu prevođenja: neki lingvistički aspekti“ (u koautorstvu sa Kristinom Palajsa- Backović), Translation & Interpreting as Intercultural Mediation, Conference Proceedings from the 4th International Conference of the Institute of Foreign Languages – ICIFL4, Podgorica 2013, pp. 39-47.

„Grafološki uzusi u diskursu internet četova: neografija kao vid sajberkulture“, Lingua Montenegrina, god. IV/2, br. 8, 2011, pp. 21-28.

„Prevođenje stručnih tekstova u teoriji i praksi: teorijski okvir, prevodilačke metode i procedure“ (u koautorstvu sa Kristinom Palajsa-Backović), Lingua Montenegrina, god. V/2, br. 10, pp. 67-74.

„Analiza leksike u diskursu internet četova: omladinski žargon“, Nasleđe, br. 26, pp. 59–69.

Čirgić, A. (2011) Montenegrin Language in the Past and Present, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost i Matica crnogorska.

Kristal, D. (2012) Internetska lingvistika: priručnik za studente, Podgorica: Institut za crnogorski jezik i književnost

Iglton, T. (2018) Marksizam i književna kritika, Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost Čirgić, A. (2020) Dialectology of the Montenegrin Language, Lanham (SAD): Lexington Books.

E-mail: goran.drincic@fcjk.me