Jelena Šušanj

Jelena Šušanj rođena je 9. decembra 1980. godine u Podgorici, đe je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću (Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti). Doktorandica je na Poslijediplomskome doktorskom studiju Jezikoslovlje na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Oblasti njena interesovanja su sociolingvistika i standardni jezik, dijalektologija, morfosintaksa, opšta i kognitivna lingvistika. Kao članica Ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskoga jezika bila je dio odbora koji je izradio Pravopis crnogorskoga jezika (2010).

Bila je zapošljena u Matici crnogorskoj i na Institutu za crnogorski jezik i književnost od njegova osnivanja 2010. godine do gašenja 2014. godine.

Radi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost kao saradnica u nastavi iz oblasti lingvistike na osnovnome i master studiju. Članica je Crnogorskoga PEN centra. Članica je Tehničkoga komiteta 016 – Kodifikacija jezika pri Institutu za standardizaciju Crne Gore.

Izlagala je na više konferencija u Crnoj Gori i inostranstvu. Koautorka je više udžbenikā crnogorskoga jezika za osnovnu i srednju školu – kao maternjega i nematernjega, udžbenika za srednju školu iz opšte lingvistike te dvaju akcentoloških priručnika.

Govori engleski i ruski jezik.

Saradnik je u nastavi na predmetima: Morfologija I (s elementima tvorbe riječi), Morofologija II, Sintaksa proste rečenice, Sintaksa složene rečenice i Pravci u lingvistici.

BIBLIOGRAFIJA (2020–2023):

PRIRUČNICI, UDŽBENICI

 • Šušanj, Jelena & Donat, Neda (2020).Uvod u lingvistiku: udžbenik za IV razred filološke gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2016). Akcenatski priručnik. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Aškrabić, Spasa & Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: udžbenik za III razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Aškrabić, Spasa & Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: radna sveska za III razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Šušanj, Jelena & Aškrabić, Spasa & Đukanović, Dragana (2015). Učimo crnogorski 3: priručnik za nastavnike za Crnogorski jezik kao nematernji. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2013). Akcenatski savjetnik. Podgorica: Ministarstvo prosvjete.
 • Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: udžbenik za drugi razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Šušanj, Jelena & Đukanović, Dragana & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: radna sveska za drugi razred osnovne škole (Crnogorski jezik kao nematernji). Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Đukanović, Dragana & Šušanj, Jelena & Alaj, Bilal & Mijović, Mirjana (2013). Učimo crnogorski 2: priručnik za nastavnike za Crnogorski jezik kao nematernji. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za prvi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za drugi razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Čirgić, Adnan & Šušanj, Jelena (2011). Crnogorski jezik: udžbenik za treći razred gimnazije. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

NAUČNI I STRUČNI RADOVI:

 • Šušanj, Jelena (2022). „Standardni jezik kao poprište manipulacija – prilog jednoj polemici“.  Cetinjski filološki dani III: Zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021, Cetinje, Lawrence: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Department of Slavic and Eurasian Languages and Literatures, University of Kansas, and University of Kansas Libraries, str. 477–510.
 • Šušanj, Jelena (2022). „O zloupotrebama naučnoga diskursa u kritici crnogorske jezičke standardizacije“. Milorad Nikčević – život i djelo: Zbornik radova s međunarodnoga naučnog skupa održanog na Cetinju 8. maja 2022. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, str. 185–199.
 • Šušanj, Jelena (2020). „O mekome obrazu“. Lingua Montenegrina. God. XIII/2, br. 26, str. 3–9.
 • Šušanj, Jelena (2016). „Biseri od a do vuščija. (Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika I (A–V), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Institut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“, Podgorica, 2016)“. Lingua Montenegrina, IX/1, br. 17, str. 397–411.
 • Šušanj, Jelena (2014). „Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar (2014). Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža. Zagreb: Disput, 534 str. ISBN: 978-953-260-212-8“. Jezikoslovlje, 15.2-3, str. 422–432.
 • Šušanj, Jelena (2010). „Dekomponovanje leksema i birokratizacija jezika na primjerima iz crnogorskih dnevnih novina“. Lingua Montenegrina, god. 3, br. 5, str. 3–46.

UČEŠĆE NA SKUPOVIMA

 • Cetinjski filološki dani 4 (Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 6–9. septembra 2023), tema: „Imenice ženskoga roda u njeguškome govoru – akcenat i morfologija“
 • Milorad Nikčević – Život i djelo (Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 8. maja 2022), tema: „O zloupotrebama naučnoga diskursa u kritici crnogorske jezičke standardizacije“
 • Cetinjski filološki dani 3 (Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 1–4. septembra 2021), tema: „Standardni jezik kao poprište manipulacija – prilog jednoj polemici“
 • 5th International Conference „Andalusian Symposia on Slavic Studies“ (GranaSlavic2019) (University of Granada, July 9–11, 2019), tema: Akuzativne i genitivne konstrukcije sa značenjem vremenske mjere u crnogorskome jeziku
 • Međunarodni znanstveni skup Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi (Institut za slavensku filologiju Šleskoga sveučilišta u Katowicama, 7–9. maja 2019), tema: Položaj žene jezikom iskazan (koautorstvo s Tenom Babić-Sesar)