Marijana Terić

Marijana Terić rođena je 17. 11. 1986. godine u Nikšiću, gđe je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću – Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na istome fakultetu magistrirala je 2013. godine, stekavši time zvanje magistra nauke o književnosti. U saradnji sa novosadskim profesorom Savom Damjanov kao predśednikom Komisije na odbrani magistarskog rada i Jasminom Mihajlović (književnicom i suprugom preminuloga autora Milorada Pavića), magistarska teza „Fantastika u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića“ objavljena je na sajtu http://www.khazars.com/sr-YU/sajt-jasmine-mihajlovic.  

Doktorand je Interdisciplinarnih doktorskih studija na polju društveno-humanističkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Objavljuje radove za više zbornika, stručnih i naučnih časopisa za kulturu  i književnost, među kojima se nalaze: Lingua Montenegrina, Matica crnogorska, Quest, Script, Vaspitanje i obrazovanje, Serbian Studies Research. Učesnik je međunarodnih konferencija u Zadru, Sarajevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Lavovu, Gdanjsku, kao i drugim naučnim skupovima u zemlji. Od septembra 2014. godine radi kao saradnik u nastavi (predmeti: Crnogorska književnost renesanse, baroka i prosvjetiteljstva, Romantizam u južnoslovenskim književnostima, Realizam i moderna u južnoslovenskim književnostima) na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje. Oblasti njenoga interesovanja su: južnoslovenske književnosti, teorija recepcije, fantastička književnost, postmodernizam.

E-mail: marijana.teric@fcjk.me i marijana.teric@yahoo.com

Kontakt telefon: +382 69 212 288