Marijana Terić

Marijana Terić rođena je 17. 11. 1986. godine u Nikšiću, gđe je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2009. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Nikšiću – Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na istome fakultetu magistrirala je 2013. godine, stekavši time zvanje magistra nauke o književnosti. U saradnji sa novosadskim profesorom Savom Damjanov kao predśednikom Komisije na odbrani magistarskog rada i Jasminom Mihajlović (književnicom i suprugom preminuloga autora Milorada Pavića), magistarska teza „Fantastika u romanu Unutrašnja strana vetra Milorada Pavića“ objavljena je na sajtu http://www.khazars.com/sr-YU/sajt-jasmine-mihajlovic.  

Doktorand je Interdisciplinarnih doktorskih studija na polju društveno-humanističkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Objavljuje radove za više zbornika, stručnih i naučnih časopisa za kulturu  i književnost, među kojima se nalaze: Lingua Montenegrina, Matica crnogorska, Quest, Script, Vaspitanje i obrazovanje, Serbian Studies Research. Učesnik je međunarodnih konferencija u Zadru, Sarajevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Lavovu, Gdanjsku, kao i drugim naučnim skupovima u zemlji. Od septembra 2014. godine radi kao saradnik u nastavi (predmeti: Crnogorska književnost renesanse, baroka i prosvjetiteljstva, Romantizam u južnoslovenskim književnostima, Realizam i moderna u južnoslovenskim književnostima) na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje. Oblasti njenoga interesovanja su: južnoslovenske književnosti, teorija recepcije, fantastička književnost, postmodernizam.

Učesnik je:

 • Naučnog skupa „Život i djelo Mihaila Lalića“, Andrijevica, 7. oktobra 2014.
 • Drugoga bosanskohercegovačkoga slavističkoga kongresa, Sarajevo, 28–30. 5. 2015. godine.
 • Okrugloga stola: „Milorad Stojović: život i djelo“, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2015.
 • Prvoga internacionalnog sajma knjiga u Capital Plazi (18–22. novembar), Podgorica, 2015.
 • Sarajevskih filoloških susreta 4, Sarajevo, 22–24. septembra 2016.
 • XI međunarodni naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost, Kragujevac, 28–29. 10. 2016.
 • Međunarodni naučni simpozijum Cetinjski filološki dani I, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, i 8. septembra 2017.
 • Zadarski filološki dani 7, ZadarBiograd 23. 9. 2017.
 • Trećega internacionalnog sajma knjiga u Podgorici, 3–7. oktobar, 2017.
 • Četvrti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1. decembar 2017.
 • Međunarodna znanstvena konferencija „Kroatistika na Sveučilištu Ivan Franko u Lavovu: 20 godina“, 19–20. april 2018, Lavov,
 • Međunarodna konferencija u Gdanjsku „Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe“ (Katedra za slavistiku Gdanjskog Univerziteta i Zadužbina Kultopija), Gdanjsk, 22–23. oktobar 2018.
 • Međunarodna konferencija u Katovicama „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi“ (Filološki fakultet, Šlesko sveučilište u Katowicama), Katovice, 7–9. maj 2019.
 • XIV Međunarodna slavistička konferencija u Vroclavu (Velike teme kulture u slovenskim književnostima): „Sećanje“ (Uniwersytet Wrocławski), Vroclav, 16–17. maj 2019.
 • Međunarodna konferencija Cetinjski filološki dani II, 10–12. septembar, 2019, Cetinje.

 

PUBLIKOVANI RADOVI

Posebna izdanja (knjige):

 • Terić, M. (2016). Unutrašnja strana vremena. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Uredničke knjige:

 • Terć, M. (ured.) (2017). Crnogorske filološke studije: status i recepcija. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost.
 • Terić, M. (ured.) (2019). Književno-kulturne veze na rubovima Mediterana. Crnogorske i hrvatske književnokulturne interferencije. Osijek: Matica Hrvatska. (u štampi)

Naučni radovi objavljeni u časopisima i međunarodnim zbornicima:

 • Terić, M. (2014). Fantastika u romanu Unutrašnja strana vetra, objavljen na sajtu 5. februara 2014. godine: http://www.khazars.com/sr-YU/sajt-jasmine-mihajlovic
 • Terić, M. (2013). Recepcija teksta i smisaone novine u fantastički oblikovanoj Unutrašnjoj strani vetra Milorada Pavića. Serbian Studies Research, 4, br. 3, 97–108.
 • Terić, M. (2014). Definisanje fantastike u južnoslovenskoj književnosti. Milorad Pavić kao tvorac postmoderne fantastike. Lingua Montenegrina, br. 14, 215–234.
 • Terić, M. (2014). Crnogorska književnost u makedonskome ogledalu Nauma Radičeskog. Lingua Montenegrina, br. 14, 335–341.
 • Terić, M. (2015). Umjetnost oblikovanja fantastičkih elemenata u Lelejskoj gori Mihaila Lalića. U: Samardžić, N.–Radoman, A. (ured.) (2015). Život i djelo Mihaila Lalića. Podgorica: Cetinje: Matica crnogorska & Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Podgorica – Cetinje. 191–202.
 • Terić, M. (2015). Rukopis dr Jovana Kujačića iz 1950. godine. Lingua Montenegrina, br. 15, 115–123.
 • Terić, M. (2015). Fenomen čudotvorstva u Pekićevom djelu Vreme čuda. Matica, br. 63, 371–382.
 • Terić, M. (2015). Božidar Šekularac: Razvoj pismenosti u Crnoj Gori, Lingua Montenegrina, br. 16, 329–335.
 • Terić, M. (2015). Nadrealistički književni pokret i njegove osobenosti u romanu Pesma Oskara Daviča. Vaspitanje i obrazovanje, god. XL, broj 4, 91–104.
 • Terić, M. (2015). Poetika romana Mihaila Lalića Krsta Pižurice, Lingua Montenegrina, br. 15, 485–491.
 • Terić, M. (2016). Savić Marković Štedimlija: Ogledi o Njegošu. Vaspitanje i obrazovanje, god. XLI, broj 1, 129–133.
 • Terić, M. (2016). Bogić Rakočević (Poetika Montenegrina). Quest, broj 7, 81–87.
 • Terić, M. (2016). Gospođa Bovari – to sam ja. Lingua Montenegrina, br. 17, 199–211.
 • Terić, M. (2016). Specifičnosti pripovjedačkoga postupka u Andrićevom književnom stvaralaštvu. Vaspitanje i obrazovanje, god. XLI, broj 3, 161–168.
 • Terić, M. (2016). Porodični roman, Quest, broj 8, 124–129.
 • Terić, M. (2016). Razvoj crnogorske književnosti za đecu i omladinu (Antologija crnogorske poezije za đecu i tinejdžere Slobodana Vukanovića), Lingva Montenegrina, broj 18, 427–437.
 • Terić, M. (2016). Radovan S. Stevović: Biografija jedne žene (priredila Sofija Klaezić). Vaspitanje i obrazovanje, br. 4, 209–215.
 • Terić, M. (2016). Studije i starijoj crnogorskoj književnosti Aleksandra Radomana. Lingua Montenegrina, br. 18, 421–427.
 • Terić, M. (2017). Bio-bibliografija Vitomira Vita Nikolića, Lingva Montenegrina, broj 19, 357–361.
 • Terić, M. (2017). Odlazak u drugo tijelo. Put do besmrtnosti / samospoznaje?. Lingua Montenegrina, broj 19, 145–155.
 • Terić, M. (2017). Metafora dijaloga. Prilog filozofiji jezika. Matica, 69, 287–316.
 • Terić, M. (2017). O Evropskoj truleži kao Knjizi eseja. Ars, 3, 1–13.
 • Terić, M. (2017). Mitologija realnosti ili stvaranje nove poezije. U: Šćepović, Đ. (2017). Prije objave. Podgorica: Transcript.
 • Terić, M. (2017). Fenomen tišine kao narativni lavirint. U: Srpski jezik, književnost, umetnost (Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 28–29. X 2016), knjiga II. Tišina. Kragujevac: FILUM. 197–205.
 • Terić, M. (2017). Pisanje i čitanje kao proces oblikovanja teksta. Lingua Montenegrina, broj 20, 455–471.
 • Terić, M. (2017). Rogačevo carstvo djetinjstva (O književnome stvaranju Blagoja Rogača). Vaspitanje i obrazovanje, XLII, br. 3–4, 129–139.
 • Terić, M. (2017). Balada o prijateljstvu, ljubavi, slobodi i smrti. U: Slobodan Vukanović: Tuđemilski svici, Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, 179–183.
 • Terić, M. (2017). Milorad Nikčević: Crnogorske filološke teme. Lingua Montenegrina, god. X, br. 2, broj 20, 567–573.
 • Terić, M. (2017). Milorad Stojović kao poznavalac književnih prilika u Crnoj Gori. Matica, 71, 193–204.
 • Terić, M. (2018). Elementi fantastike kao estetski aspekti književnog djela. Lingua Montenegrina, broj 21, 203–212.
 • Terić, M. (2018). Tehnika skaza u romanu Suložnici Novaka Kilibarde. U: Vujović, N.–Čirgić, A. & Radoman, A. (ured.). (2018). Novak Kilibarda – književnik, profesor i naučnik. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. 149–158.
 • Terić, M. (2018). Milorad Stojović: Književne teme. U: Vujović, N. (ured.) (2015). Milorad Stojović : život i djelo : zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Cetinju novembra 2015. godine. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. 129–137.
 • Terić, M. (2018). U potrazi za identitetom (Igra stvarnosti i fantastike u romanu Aura Karlosa Fuentesa). U: Paunović, Z.–Milanović, Ž. (ured.) (2018). KONTEKSTI . Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. 159–171.
 • Terić, M. (2018). Fantastički roman Vladana Desnice. Visnyk of the Lviv University, Series Philology, Issue 69, Croatian Studies, Ivan Franko National University of Lviv. 191–196. (DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9308)
 • Terić, M. (2018). Poetsko stvaranje Marka Vešovića. U: Vujović, N. (ured.) (2018). Cetinjski filološki dani I. Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost. 617–629.
 • Terić, M. (2018). Odnos književnosti i društvene stvarnosti u prozi Mirka Kovača. U: Mujić, M.–Kodrić, S. & Preljević, V. (ured.) (2018). Sarajevski filološki susreti 4, Knjiga II. Sarajevo: Bosansko filološko društvo. 202–208.
 • Terić, M. (2018). Struktura romana-klepsidra i fantastički diskurs u djelu Milorada Pavića Unutrašnja strana vetra. Zadarski filološki dani 7, Zadar. (izvorni naučni rad, A2)
 • Terić, M. (2018). Fantastika u djelima pisaca srpskog predromantizma (Recepcionoteorijski pristup djelu Vrtovi nestvarnog Save Damjanova) – prihvaćen rad za zbornik sa međunarodne konferencije u Gdanjsku „Recepcija i prevodi književne fantastike. Autorske fantazme i ideje epohe“, održanog 22–23- oktobra 2018. (zbornik je u pripremi). Potvrda o objavljivanju rada nalazi se u dokumentaciji.
 • Terić, M. (2019). Povodom pola vijeka od smrti Mirka Banjevića. Vaspitanje i obrazovanje, , 3–4, 155–159.
 • Terić, M. (2018). Fantastika u djelima pisaca srpskog predromantizma (Vrtovi nestvarnog Save Damjanova) // Recepcja i tłumaczenia-fantastyki literackijej: Fantazmaty autorskie i idee epoki, Gdańsk, 2018. U: Ajdačić D. (ured.) (2019) O srpskoj književnoj fantastici (tematski zbornik), Alma.

 

E-mail: marijana.teric@fcjk.me i marijana.teric@yahoo.com

Kontakt telefon: +382 69 212 288