Milica Lukić

Milica Lukić vanredni je profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku i rukovodilac Odsjeka za hrvatski  jezik i kniževnost. Stepen magistra nauka s temom Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi XIX. stoljeća s osobitim obzirom na Biskupiju đakovačku i srijemsku stekla je 2002. godine, a doktorat nauka 2005. godine odbranivši disertaciju Ćirilometodska baština u hrvatskom javnom životu XIX. stoljeća (Filološki i kulturološki kontekst) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Na matičnome fakultetu predaje predmete Staroslovenski jezik, Staroslovenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, Slovenska pisma, Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća, Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskoga pisma, Jezička prošlost u sadašnjosti i Metodologija naučnog rada (poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje na Filozofskome fakultetu u Osijeku), Akademsko pismo i Srednjovjekovni simboli i njihova značenja (poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet). Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost predaje Uvod u lingvistiku i Staroslovenski jezik. Članica je redakcije međunarodnoga časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja Lingua Montenegrina. Jedan je od autora Maloga staroslavensko-hrvatskog rječnika (Zagreb, 2004), te autor nekoliko samostalnih knjiga među kojima su i: Miroljub Pavlović Jugovac – Između Zemlje i Neba (Zagreb 2004) i Lingua Montenegrina – Croatica / Izabrane teme iz crnogorske i hrvatske književnojezične povijesti i sadašnjosti (Cetinje 2010), Poveljom uspješnosti nagrađene knjige Divanimo, dakle postojimo. Književnojezične i jezičnopovijesne studije (Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2014) te četrdesetak naučnih i pedesetak stručnih radova iz paleoslavističke / paleokroatističke i ćirilometodske problematike, problematike hrvatskih i crnogorskih filoloških i kulturnih veza, slavonskoga dijalekta, metodike nastave hrvatskoga jezika i književnosti, književne teorije i povijesti, ali i brojnih kulturoloških radova (kulturna povijest). Rukovodilac je glumačke studentske grupe Glagoljica rediviva čiji je zadatak popularizacija glagoljskoga pisma i ćirilometodske baštine.