Novica Vujović

Novica Vujović rođen je 1981. godine u Nikšiću, đe je završio snovnu i srednju školu i Filozofski fakultet. Zvanje magistra (nauka o jeziku) stekao je na Filološkome fakultetu Univerziteta Crne Gore 2016. godine s temom: Onomastika Barjamovice, Velestova i Markovine. Trenutno je doktorand.

Saradnik je u nastavi na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost – Cetinje (predmeti: Istorija crnogorskoga jezika do polovine XVIII vijeka, Istorija crnogorskoga jezika od polovine XVIII vijeka, Leksikologija i leksikografija, Dijalektologija s akcentologijom) i Univerzitetu Donja Gorica (predmeti: Kultura govora i Gramatika maternjega jezika). Sekretar je Organizacionoga odbora Cetinjskih filoloških dana. Član je Redakcije međunarodnoga filološkoga časopisa Lingua Montenegrina Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i Redakcije časopisa Diafora Univerziteta Donja Gorica. Od septembra 2018. član je Upravnoga odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost – Cetinje. Kao urednik potpisao je 11 monografija i zbornika radova.

Objavljuje u stručnim i naučnim časopisima i tematskim zbornicima u Crnoj Gori i inostranstvu.

E-mail: novica.vujovic@fcjk.me