Konkurs

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje

041/241-244 • 068548033

www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS)

za studijsku 2022/2023. godinu

–             Treći upisni rok

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Uz prijavu za upis kandidati podnose ova dokumenta:

–              originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja

–              originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno

–              ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

–              ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat pośeduje.

Prijave za konkurs podnose se lično u prostorijama Fakulteta 2. septembra a elektronski 2. i 3. septembra 2022.  zaključno s 3. septembrom 2022. godine do 14 h.

Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2022/07/Prijavni-list-osnovne-studije.pdf . Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta će se dostavljati preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 3. septembrom 2022. godine.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga, hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 3. septembra 2022. godine u 10 h u prostorijama Fakulteta.

U septembarskome upisnom roku može se upisati 26 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 5.  septembra 2022. godine.

Upis kandidata obaviće 7. septembra 2022. godine.