KONKURS

Na osnovu člana 95 i 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon i 47/2019)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Bajova 134, Cetinje
041/241-244 • 068/548-033 • 067/556-587
www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu master studija (120 ECTS)
CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
za studijsku 2022/2023. godinu

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita ili završenim specijalističkim studijama iz odgovarajuće oblasti nauka sa srednjom ocjenom ne nižom od 8,00.

Uz prijavu za upis kandidati podnose:

  • diplomu o završenim osnovnim ili specijalističkim studijama;
  • ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijave na konkurs podnose se lično ili elektronski 29. i 30. septembra 2022. godine do 14 h.
Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me. Originalna dokumenta dostaviti preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta zaključno s 30. septembrom 2022. godine.
Prijemni ispit biće organizovan 1. oktobra 2022. u 9 h u prostorijama Fakulteta.

Minimalan broj studenata za organizovanje master studija je pet, a maksimalan trideset. Studenti se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Lista kandidata biće objavljena 2. oktobra 2022. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta, a upis primljenih kandidata biće organizovan 4. oktobra 2022. od 10 h do 13 h u prostorijama Fakulteta.