Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS) za studijsku 2023/2024. godinu

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015,
40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Ulica Baja Pivljanina 134, Cetinje

041/241-244 • 068/548-033

www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija
(180 ETCS) za studijsku 2023/2024. godinu

Prvi upisni rok

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Uz prijavu za upis kandidati podnose ova dokumenta:

  • originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja
  • originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno
  • ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat pośeduje.

Prijave za konkurs podnose se 3, 4. i 5. jula 2023. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta ili elektronski putem platforme upisi.edu.me zaključno sa 4. julom 2023. godine do 16 h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga, hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 5. jula 2023. godine u 12 h u prostorijama Fakulteta.

U junskome upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 6. jula 2023. godine.

Upis kandidata obaviće se 10. jula 2023. godine.