Odluka o obrazovanju Komisije za odbranu diplomskoga rada