Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Recepcija i romantičarski kontekst kulturno-istorijske drame Balkanska carica Nikole I Petrović Njegoša” kandidatkinje Stanislave Milošević br. indeksa 31/2014