Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada „Ženski likovi u pripovijetkama Nikole Lopičića” kandidatkinje Arijane Fatić br. indeksa 42/2016