ODLUKE o obrazovanju komisije za odbranu diplomskih radova

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada POETIKA “POLJSKE KONJICE MARKA VEŠOVIĆA” studenta Borisa Đurovića br. indeksa 22/17

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada ANALIZA ROMANA “ULIŠTE” DRAGANA NIKOLIĆA
studentkinje Selvete Kuč br. indeksa 7/17

Odluka o obrazovanju komisije za odbranu diplomskoga rada CRNOGORSKO Ś i Ź – OD ZABRANE DO STANDARDIZAClJE studentkinje Svjetlane Martinović br. indeksa 2/14