Poziv za prijave na Konkurs za mobilnost nastavnoga osoblja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u okviru Erasmus+ KA107 programa za akademsku 2022/2023. godinu – Univerzitet u Lođu

OPIS I USLOVI

Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje u okviru Erasmus+ KA107 programa mobilnosti objavljuje Konkurs za stipendiranje mobilnosti nastavnoga osoblja.

Konkursom je predviđena dodjela 1 (jedne) stipendije za akademsku mobilnost u trajanju od 5 radnih dana (+ 2 dana za putovanje) u toku ljetnjega semestara tekuće akademske godine, koja se može realizovati u periodu od 27. II 2023. do 9.VI 2023. godine na Univerzitetu u Lođu, Poljska.

Broj nastavnih časova koje treba održati na Univerzitetu u Lođu: 8.

Pravo prijave imaju svi članovi nastavnoga osoblja Fakulteta. 

Konkurs je otvoren do 24. XI 2022. god.

PROCES SELEKCIJE

Proces selekcije kandidata podijeljen je u dvije faze, od kojih prvu fazu sprovodi FCJK, dok se druga i konačna faza sprovodi od strane Univerziteta u Lođu.

Organizacija dvostepenog procesa selekcije kandidata za Erasmus+ KA107 program funkcioniše na osnovu transparentnih pravila koja su dostupna svim članovima akademskoga osoblja.

I FAZA

Prvu fazu procesa selekcije sprovedi FCJK. U okviru ove faze fokus je na sljedećim kriterijumima: akademska izvrsnost, motivacija za mobilnost, poznavanje engleskoga jezika na kojem će se izvoditi nastava.

Kandidati podnose svoje prijave Kancelariji za međunarodnu saradnju FCJK-a.

U okviru prijave, dostavljaju se sljedeća dokumenta ispunjena na engleskom jeziku:

1. Prijavni formular (Application Form KA107-teaching, academic year 2022/23, obrazac u prilogu)

2. Ugovor o mobilnosti osoblja za nastavu (Staff Mobility Agreement teaching 2022/2023, obrazac u prilogu)

3. Biografija kandidata (Curriculum vitae)

4. Sertifikat o poznavanju engleskoga jezika – kandidati koji nemaju nijedan službeni jezički sertifikat kao što su TOEFL ili IELTS mogu dostaviti druge sertifikate, na primjer: univerzitetski sertifikat, diplomu škole stranih jezika ili drugi dokument koji potvrđuje njihovu sposobnost nastave na engleskom jeziku.

5. Pismo preporuke Fakulteta za crnogorski jezik i književnost – kojim se potvrđuje aktivni nastavni angažman na Fakultetu.

6. Drugi dokumenti koji potvrđuju kvalifikacije i nastavna postignuća kandidata (ako su dostupni).

Nakon završetka roka za prijave na Konkurs, Kancelarija za međunarodnu saradnju FCJK-a će obavijestiti partnerski Univerzitet o broju pristiglih prijava te će im dostaviti pristiglu prijavnu dokumentaciju. Zatim će se pristupiti narednoj fazi selekcije koja podrazumijeva protokol izbora najboljega kandidata.

II FAZA

Drugu fazu procesa selekcije u potpunosti sprovodi Univerzitet u Lođu. Nakon prijema gore navedenih prijavnih dokumenata, Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Lođu prosljeđuje pristiglu dokumentaciju Erasmus+ koordinatorima pojedinačnih fakulteta/odsjeka. Zatim Erasmus+ komisija, kojom predśedava Erasmus+ institucionalni koordinator, vrši konačnu selekciju učesnika mobilnosti u okviru Programa akademske mobilnosti.

Proces selekcije će biti završen do 2. januara 2023. godine.

Univerzitet u Lođu zadržava pravo da od kandidata traži dodatna dokumenata nakon pregleda liste prijava.

Na kraju procesa selekcije, od odabranog kandidata za program akademske mobilnosti će biti zatraženo da potpiše ugovor o mobilnosti (Staff Mobility Agreement teaching 2022/2023, u prilogu). Bliže informacije o programu i Konkursu mogu se naći u Kancelariji za međunarodnu saradnju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost ili na e-mail adresi: info@fcjk.me kao i na sajtu.