Odluke

Etička povelja

Etički kodeks FCJK

Odluka o rasporedu radnoga vremena na FCJK

Program o osposobljavanju zapošljenih za bezbjedan rad

Odluka o korišnjenju softvera za utvrdivanje plagijata FCJK

Odluka o visini naknade za administrativne i druge troškove

Odluka o izboru dekana

Odluka o akreditaciji osnovnih studija Crnogorski jezik i književnost

Odluka o akreditaciji master studija Crnogorski jezik i književnost

Odluka o reakreditaciji