Odluke

Etički kodeks FCJK

Odluka o rasporedu radnoga vremena na FCJK

Program o osposobljavanju zapošljenih za bezbjedan rad