Dijalektolozi i crnogorski jezik

Knjiga Dijalektolozi i crnogorski jezik sumira dosadašnja proučavanja crnogorskih govora. Sabirajući rasute i kvantitativno, pa i kvalitativno neujednačene priloge o crnogorskome jeziku u rasponu od 30-ih godina XIX stoljeća do naših dana, autor je čitaocima ponudio portrete 32 najznačajnija proučavaoca crnogorskoga jezika. Knjigom Dijalektolozi i crnogorski jezik Čirgić je meritorno odgovorio na pitanje zašto se crnogorski govori ubrajaju u najizučenije u slovenskome svijetu.