Leksikon istaknutih albanskih lingvista

Ova knjiga, osmišljena je najprije kao priručnik za profesore albanskoga jezika u Crnoj Gori, prije svega za one koji predaju u višim razredima sred­nje škole. Dvojezično, crnogorsko-albansko, izda­nje Leksikona sadrži imena, biografije i djela uku­pno 40 istaknutih proučavalaca lingvistike, koji su dali veliki doprinos u opisivanju, proučavanju i razvoju albanskoga jezika, u kodifikaciji i normi­ranju, u jezičkom planiranju i mjestu koje albanski jezik zauzima u grupi balkanskih jezika, u njego­vim odnosima s njima i drugim evropskim jezici­ma kroz vjekove i danas, u doba globalizacije.