Pet paradoksa modernosti

Pet paradoksa modernosti studija je u kojoj An­toan Kompanjon preispituje pojmove modernosti, postmodernosti i avangarde. Autor pruža zani­mljiv prikaz odnosa teorije i umjetnosti, odnos elitne i masovne umjetnosti i najzad strast pori­canja, negacije. Preko ovih pet paradoksa, kako ih definiše autor, otvaraju se brojna teorijska pitanja: tradicija, progres, istorija, a autor znalački pole­miše s relevantnim teoretičarima moderne i postmoderne, od Ničea do Habermasa, od Fridriha do Liotara. Studija Pet paradoksa modernosti jeste teorija umjetnosti jednog određenog perioda isto­rije umjetnosti koju Kompanjon fiksira preko pet ključnih tačaka, pet kriznih trenutaka.