Rječnik osmanske leksike barskoga kraja

Ovaj rječnik pokušaj je da se zabilježe i sačuva­ju od zaborava turske riječi koje su korišćene u govoru barskoga kraja. To su riječi osmanskoga turskog jezika koji je od početka XVI vijeka pa do početka XX vijeka korišćen na prostoru Osman­skoga Carstva, što znači i na našemu prostoru. Za pisanje na tome jeziku korišćen je neznatno prila­gođen arapski alfabet. Od 1928. godine, kad je u Turskoj u sklopu korjenitih društvenih promjena sprovedena i jezička reforma, turski se jezik piše latinicom i gube se mnoge arapske i persijske rije­či i izrazi. Rječnik, u najvećem dijelu, sadrži riječi koje je koristio obični narod u svakodnevnoj ko­munikaciji. Dat je i manji broj riječi albanskoga i romanskoga porijekla, koje su se često mogle čuti u govoru.