Studije iz filozofije jezika

U sedam studija koje čine ovu knjigu tematski misaoni interes autor je usmjerio na filozofe koje je pitanje o biti jezika vodilo prema dokučivanju imanentnog dijalekticiteta i spekulativiteta jezika. Jezik je par excellence dijalektičko-spekulativni filozofski pojam. Taj je stav u temelju istraživačke odluke autora da se posveti tematskom ispitivanju razumijevanja biti jezika kod Platona, Aristotela, Herdera, Humbolta, Fihtea, Hegela i Hajdegera.